Drukuj

Podatnik pyta, czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z pismem z dnia 08.10.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 14.10.2004r.) oraz pismem uzupełniającym z dnia 20.10.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 21.10.2004r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje;

W swoim piśmie podatnik pyta czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia;

Zgodnie z art.5 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), obowiązującej od 1 maja 2004r. opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże zgodnie z art.15 ust.6 ustawy o VAT, podatnikiem podatku od towarów i usług nie są organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Nadto, przepis § 8 ust.13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz.970 ze zm.) zwalnia z tego podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem organy władzy publicznej i urzędy je obsługujące oraz jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług wyłącznie w zakresie czynności mających charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art.15, ust.2 ustawy o VAT.

Obowiązek przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 ze zm.) Zgodnie z art.37 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacje przetargowe przekazywane są nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art.42, ust.2 tej ustawy, który stanowi, że cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Przekazanie takie nie ma więc charakteru zarobkowego i jest obowiązkiem nałożonym przez ustawę na zamawiającego – w tym wypadku na jednostkę samorządu terytorialnego, a co za tym idzie jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: