Drukuj

Czy nieodpłatne świadczenie usług dla Klubów Sportowych i Szkół podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2010r. (data wpływu do tut. Biura 31 maja 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2010r. (data wpływu 12 lipca 2010r.) oraz pismem z dnia 19 sierpnia 2010r. (data wpływu 23 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy nieodpłatne świadczenie usług dla klubów sportowych i szkół podstawowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2010r. w Urzędzie Skarbowym złożono osobiście wniosek z dnia 17 maja 2010r. o określenie, czy umowy użyczenia podlegają m. in. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Pismem z dnia 26 maja 2010r. Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał przedmiotowy wniosek do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

Ww. wniosek został uzupełniony:

 • pismem z dnia 8 lipca 2010r. (data wpływu 12 lipca 2010r.) – przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z dnia 30 czerwca 2010r. znak: IBPP2/443-497/10/BW oraz
 • pismem z dnia 19 sierpnia 2010r. (data wpływu 23 sierpnia 2010r.) – przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z dnia 12 sierpnia 2010r. znak: IBPP2/443-497/10/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (MCRiW) dysponuje obiektami sportowo – rekreacyjnymi: Pływalnia Kryta, Korty Tenisowe, Strzelnica Sportowa, Stadion, Kąpieliska, Hala Sportowa na podstawie umów użyczenia zawieranych pomiędzy Prezydentem Miasta a Dyrektorem MCRiW. W umowach użyczenia jest zapis:

„Oddanie przedmiotu użyczenia przez biorącego do używania w całości lub części innym podmiotom wymaga zgody użyczającego".

Każdorazowo podmiot np. Klub Sportowy, Szkoła chcąc korzystać bezpłatnie z obiektów Wnioskodawcy posiada zgodę Prezydenta. Na tej podstawie Wnioskodawca zawiera umowę użyczenia z Klubem Sportowym, Szkołą dotyczącą np. bezpłatnego korzystania z pomieszczeń biurowych na swoją siedzibę, pomieszczeń magazynowych lub obiektów sportowych MCRiW do działalności merytorycznej (sportowej) np. treningów, meczów.

Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i obiektów ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością polegającą na udostępnianiu Pływalni, Hali Sportowej, Strzelnicy, Hotelu, Parkingu, sprzętu pływającego na podstawie biletów dla Szkół, Klubów Sportowych, zakładów pracy i osób fizycznych oraz wydzierżawianiu pomieszczeń.

Wnioskodawca wskazał, że przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Jednocześnie poinformował, że w przypadku korzystania przez Kluby z jego usług nieobjętych umowami użyczenia, np. umowa najmu, dzierżawy, obciąża je fakturami ze stawką 7% lub 22%.

Natomiast w piśmie z dnia 19 sierpnia 2010r. Wnioskodawca wyjaśnił, że podstawowym celem działalności „Centrum" jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wypoczynku mieszkańców. Do podstawowych zadań „Centrum" należy m. in.:

 1. Prowadzenie kąpielisk, gdzie pozyskuje dochody z parkingów niestrzeżonych, wypożyczalni sprzętu pływającego na podstawie biletów - paragonów fiskalnych oraz czynsze miesięczne za place handlowe na podstawie umów dzierżawy oraz dochody z tytułu refakturowania za zużytą energię przez handlujących na podstawie wskazań podliczników.
 2. Administracja i utrzymanie obiektu "S", gdzie pozyskuje dochody z następujących tytułów:
  • wynajem płyty głównej stadionu
  • dzierżawa placu żużlowego dla cyrku, wesołego miasteczka
  • wynajem stadionu z boiskiem
  • wynajem stadionu bez boiska
  • reklama na ogrodzeniu
  • korzystanie z boiska treningowego
  • usługi noclegowe
  • ryczałt miesięczny za pokój hotelowy dla Klubu Sportowego
  • korzystanie z sali konferencyjnej
  • korzystanie z placu manewrowego
  • dzierżawa pomieszczenia na Kawiarnie w budynku typu „Z"
  • dzierżawa pomieszczenia dla Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w innym budynku
  • wynajem garaży
  • refakturowanie za zużytą przez dzierżawców wodę i energię
  • czynsz za mieszkanie służbowe.

  Wnioskodawca wskazał, że w budynku typu „Z" należącym do kompleksu „S" znajduje się siedziba „Centrum", Hotel oraz szatnie dla sportowców i pokoje biurowe używane bezpłatnie przez Kluby Sportowe na swoje siedziby. Ponadto Kluby korzystają bezpłatnie z boisk i bieżni na treningi. „Centrum" nie ma w cenniku wynajmu pokoi biurowych, szatni, bieżni.

 3. Prowadzenie Miejskiej Hali sportowej z następującymi wpływami:
  • korzystanie z sektorów hali
  • wynajem sektorów na imprezy np. kulturalne, sportowe, rekreacyjne
  • korzystanie z siłowni, sauny
  • wynajem sali fitness.

  Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatnie korzystają z sektorów uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do godziny 15.00 oraz Kluby Sportowe na podstawie umów użyczenia.

 4. Administracja i utrzymanie Strzelnicy z następującymi dochodami:
  • wynajem placu na grill
  • wynajem domku myśliwskiego
  • strzelanie indywidualne
  • korzystanie ze strzelnicy
  • wynajem pomieszczenia na sklep myśliwski
  • wynajem hotelu i barobufetu
  • refakturowanie za energię, wodę, nieczystości, ciepło wg proporcji określonych w umowie z najemcą.
 5. Prowadzenie Lodowiska Syntetycznego - wpływy z tytułu:
  • wstępu indywidualnego, zorganizowanego
  • wypożyczania i ostrzenia łyżew
  • reklamy.
 6. Organizowanie i realizacja przedsięwzięć techniczno - remontowych posiadanej bazy, tj. obiektów.
 7. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.
 8. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami.


Wnioskodawca nadmienił, że od 1 września bieżącego roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum będą korzystać bezpłatnie tylko z sektorów Hali Sportowej na lekcje WF, ponieważ zakończyła działalność stara Pływalnia, a nowa Pływalnia znajduje się w strukturach Urzędu Miejskiego.

Tak więc głównym przedmiotem działalności „Centrum" jako jednostki budżetowej - jednostki sektora samorządowego finansów publicznych jest świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji, określa to klasyfikacja budżetowa : Dział 926 - Kultura fizyczna i sport oraz Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Wnioskodawca wskazał, że poprzez swoją działalność realizuje on zadanie własne Gminy - sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Kluby Sportowe również uczestniczą w realizacji tegoż zadania; od gminy otrzymują wsparcie z rozdziału 92605 - Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu oraz za wyłączną zgodą Prezydenta korzystają bezpłatnie z usług jego obiektów sportowych i biurowych.

Wnioskodawca stwierdził, iż do celów podatku VAT pomija fakt bezpłatnego korzystania przez Kluby Sportowe i Szkoły, traktując swoją sprzedaż usług - swoją działalność gospodarczą jako opodatkowaną, za wyjątkiem czynszu mieszkaniowego, który jest działalnością zwolnioną. Obecnie odliczenie VAT naliczonego wynosi 100%, ponieważ wskaźnik proporcji na 2010r. to 99,79%. Podatek VAT naliczony dotyczy zakupów towarów i usług służących prowadzeniu działalności na wszystkich jego obiektach (Kąpieliska, Korty, Hala Sportowa, Stadion, Strzelnica, Biurowiec).

Ceny na usługi Wnioskodawcy wynikają z Zarządzenia Prezydenta Miasta lub z przetargów publicznych. Gdy Klub prowadzi na danym obiekcie działalność gospodarczą wówczas jest to usługa płatna - w pozostałych przypadkach - bezpłatna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne świadczenie usług dla Klubów Sportowych i Szkół podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że nieodpłatne świadczenie usług dla Klubów i Szkół jest związane z prowadzoną przez niego działalnością, a uważa, że przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami (świadczonymi powszechnie), nieodpłatne usługi dla Klubów i Szkół nie podlegają podatkowi VAT (art. 8 ust. 2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w ww. piśmie z dnia 8 lipca 2010r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego, natomiast w piśmie z dnia 19 sierpnia 2010r. także uzupełnił opis stanu faktycznego oraz zmodyfikował pytanie oraz własne stanowisko w porównaniu do treści zawartych we wniosku o interpretację indywidualną z dnia 8 lipca 2010r. Ponieważ ww. pismo Wnioskodawcy z dnia 19 sierpnia 2010r. było konsekwencją wezwania tut. organu z dnia 12 sierpnia 2010r. znak: IBPP2/443-497/10/BW do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, przyjęto, że pytanie oraz własne stanowisko Wnioskodawcy, uwzględniające zmiany wprowadzone ww. pismem, są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z zapisem art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas oraz nieodpłatność. Ponadto ważne jest, że umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie rzeczy do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia – na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – stanowi nieodpłatne świadczenie usług.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego Wnioskodawca dysponuje, na podstawie umów użyczenia, obiektami sportowo - rekreacyjnymi: Pływalnia Kryta, Korty Tenisowe, Strzelnica Sportowa, Stadion, Kąpieliska, Hala Sportowa. Obiekty te są następnie użyczane innym podmiotom (Klubom Sportowym, Szkołom) za zgodą właściciela.

Wnioskodawca wyjaśnił, że jego podstawowym celem działalności jest realizacja zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wypoczynku mieszkańców.

Wnioskodawca wskazał też, że nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i obiektów ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością polegającą na udostępnianiu Pływalni, Hali Sportowej, Strzelnicy, Hotelu, Parkingu, sprzętu pływającego na podstawie biletów dla Szkół, Klubów Sportowych, zakładów pracy i osób fizycznych oraz wydzierżawianiu pomieszczeń.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż opisana we wniosku czynność nieodpłatnego użyczenia obiektów sportowo rekreacyjnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne użyczenie obiektów sportowo rekreacyjnych będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Należy tutaj, zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie nie rozstrzygano kwestii, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnym użyczeniem obiektów sportowo rekreacyjnych dla Klubów i Szkół, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Kwestia ta pozostaje bez wpływu na podjęte w tej interpretacji rozstrzygnięcie, bowiem prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy co do kwestii, iż świadczone przez niego nieodpłatnie na rzecz Klubów i Szkół ww. usługi nie podlegają podatkowi VAT, wynika ze wskazanych powyżej przez tut. organ okoliczności.

Należy tutaj ponadto wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku–Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: