Drukuj

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy w ramach partycypacji w kosztach inwestycji

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 2.12.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy w ramach partycypacji w kosztach inwestycji, wyjaśnia:

Gmina Miejska oraz społeczny komitet budowy zawarły umowę dotyczącą wspólnej realizacji inwestycji - sieci kanalizacyjnej. Całkowity koszt inwestycji strony umowy ustaliły na kwotę 75.000 zł, z czego 60.000 zł pokryje Gmina, natomiast resztę poniesie komitet. Udział komitetu w inwestycji w łącznej kwocie 15.000 zł w części będzie miał charakter rzeczowy (na wartość 2.918 zł), a w części finansowy (w kwocie 12.082 zł). Finansowy udział komitetu w wysokości 12.082 zł został wpłacony na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego i będzie zabezpieczał płatności z tytułu realizowanych robót. Zapytanie sprowadza się do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania środków finansowych Komitetu na rachunek bankowy Urzędu. Zdaniem podatnika przekazanie ww. środków pieniężnych nie wypełnia dyspozycji art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu zgadza się ze stanowiskiem podatnika:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej,
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta,
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Towarami, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Gmina Miejska zawarła umowę ze społecznym komitetem budowy. Zgodnie z § 1 umowy strony postanawiają wspólnie zrealizować inwestycję. Umowa określa m.in. zakres inwestycji, jej koszt oraz sposób finansowania. Z treści § 3 ust. 1 pkt 2a oraz § 3 ust. 5 umowy wynika, iż społeczny komitet budowy w ramach partycypacji w kosztach inwestycji wpłaci na konto Urzędu Miejskiego kwotę 12.082 zł. Przekazanie przez komitet pieniędzy na konto Urzędu nie stanowi dostawy towarów, gdyż „pieniądze” nie mieszczą się w definicji „towaru”, zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy. Trudno także w niniejszym przypadku mówić o świadczeniu usług, gdyż przekazaniu pieniędzy ze strony komitetu nie towarzyszy żadne świadczenie ze strony Gminy. W związku z tym, iż przekazanie powyższej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zawartym w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacji powyższej udzielono w oparciu o przestawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w dniu jej wydania przepisy prawa.

Podobne interpretacje: