Drukuj

Pomiędzy Gminą D, a poszczególnymi mieszkańcami miejscowości D zostały zawarte umowy, na mocy których mieszkaniec zobowiązuje się do udziału w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości D”. Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. nr F-3027/2/05, data wpływu do tut. Urzędu 31.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 11.05.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 31.03.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej (wniosek uzupełniono przedkładając umowę w dniu 11.05.2005 r.) przedstawiając następujący stan faktyczny:

Pomiędzy Gminą D, a poszczególnymi mieszkańcami miejscowości D zostały zawarte umowy, na mocy których mieszkaniec zobowiązuje się do udziału w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości D”.

Udział w realizacji tej inwestycji, obciążający mieszkańca, polega na wpłacie na rzecz gminy kwoty określonej w umowie, przy czym wpłaty dokonywane są w okresach ratalnych.Do wniosku dołączono przedmiotową umowę z której wynika, że wpłaty dokonywane są przelewem na konto otwarte i prowadzone w banku przez Komitet Budowy Kanalizacji w D. Mieszkańcy, będą mieli możliwość podłączenia na własny koszt wewnętrznych instalacji we własnych budynkach do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Zarówno Gmina jak i partycypujący w kosztach budowy mieszkańcy nie są współwłaścicielami tej inwestycji.

Sformułowano w związku z tym pytanie:Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik wyraził stanowisko, że wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach budowy kanalizacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ winny być kwalifikowane jako darowizny a nie opłaty za świadczone usługi.

Na podstawie wyżej opisanego, przyjętego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, reguluje powołany przepis 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, czynności tam nie wymienione, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem w przedstawionym przez Stronę stanie faktycznym, nie wystąpi odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu.

Z przedłożonej umowy oraz wniosku nie wynika, aby z tytułu wniesienia przez mieszkańców określonych kwot na pokrycie kosztów budowy miało miejsce odpłatne nabycie obiektu budowlanego, lub roboty budowlanej. Nie stwierdzono również, by w przedmiotowej sprawie w zamian za opłaty, Gmina zobowiązała się do określonego świadczenia np. odbioru określonej ilości ścieków, czy też obniżonej za nie odpłatności.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.Powyższa interpretacja :

Podobne interpretacje: