Drukuj

Czy czynsz dzierżawny otrzymany od starostwa powiatowego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowi obrót w podatku od towarów i usług dla Urzędu Gminy (...)?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Art. 28 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. nr 42 poz. 372 z 2002r.) stanowi, że obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wydzierżawiającym jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który starosta rozlicza między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ww. ustawy.

Zapytanie:Czy czynsz dzierżawny otrzymany od starostwa powiatowego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowi obrót w podatku od towarów i usług dla Urzędu Gminy?

Stanowisko strony:Urząd Gminy stoi na stanowisku, iż otrzymany czynsz dzierżawny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko organu podatkowego:Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zdaniem organu podatkowego otrzymywany przez Urząd Gminy od starostwa powiatowego czynsz dzierżawny, z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich, nie stanowi dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowy dzierżawy z kołami łowieckim zawiera starostwo powiatowe. Zatem jeżeli wydzierżawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług to na nim ciąży obowiązek naliczenia i pobrania podatku od towarów i usług z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich a następnie odprowadzenia go na konto urzędu skarbowego. Gmina natomiast nie ma obowiązku odprowadzenia podatku VAT od ww. usługi gdyż nie jest stroną w cywilno-prawnej umowie dzierżawy.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: