Drukuj

1)Czy umowy użyczenia zawierane pomiędzy jednostkami podległymi lub niezależnymi od Starostwa Powiatowego, a Powiatem powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Pytającego umowa użyczenia nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT. Przez umowę użyczenia zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przy opodatkowaniu umowy użyczenia, z istoty swej nieodpłatnej, problemem byłoby ustalenie od jakiej kwoty należy ustalić podatek VAT. 2)Czy powinno naliczać się (od dnia zawarcia umowy najmu, dzierżawy) podatek VAT od czynszu jaki otrzymałby Powiat pomimo, iż najemca, dzierżawca jest okresowo zwolniony z jego płacenia bowiem przykładowo najemca poniósł znaczne nakłady na adaptację najmowanego lokalu. W ocenie Powiatu zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług. Jeżeli więc zgodnie z postanowieniem Stron najemca, dzierżawca nie będzie płacił przez pewien okres czynszu nie powinien on tym samym płacić podatku VAT.

Stan faktyczny

Pomiędzy jednostkami podległymi Starostwu Powiatowemu (samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, muzeum, szkołami publicznymi), a Powiatem oraz jednostkami niezależnymi od Starostwa (bankiem, osobami fizycznymi), a Powiatem zawierane są umowy użyczenia.

Powiat zawiera również umowy najmu, dzierżawy z najemcą, dzierżawcą, który jest okresowo zwolniony z płacenia czynszu w sytuacji np. gdy poniósł znaczne nakłady na adaptację wynajmowanych lokali.

Ocena prawna stanu faktycznego

Ad. 1) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług zaś zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie jest dostawą towarów w rozumieniu art.7.

Kwestię umowy użyczenia regulują art. od 710 do 719 Kodeksu cywilnego. Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jak wynika z powyższego istotne cechy umowy użyczenia to:

  • jej nieodpłatny charakter,
  • oddanie rzeczy do używania na pewien czas.

Od zasady, iż podatkowi podatku od towarów i usług podlega świadczenie usług o charakterze odpłatnym ustawodawca w art. 8 ust. 2 w/w ustawy o VAT przewidział wyjątek, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części. Świadczenie tego typu usług traktuje się bowiem jako odpłatne świadczenie usług.

Podstawą opodatkowania w przypadku usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29 ust. 12 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższego przepisu opodatkowanie tych usług jest determinowane prawem do odliczenia podatku z tytułu nabycia przez podatnika związanych z nimi towarów i usług.

Nie podlegają opodatkowaniu nieodpłatne usługi realizowane przez podatnika na cele jego działalności gospodarczej.

W świetle powyższych unormowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega oddanie towaru do używania na podstawie umowy użyczenia, w przypadku gdy oddanie to nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a Podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z usługą użyczenia w całości lub w części.

Ad. 2) Zgodnie z powołanym wyżej art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z analizy zapisów Kodeksu cywilnego odpowiednio art. 693 i art. 659 wynika, iż:

  • przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
  • zaś przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Usługi najmu lub dzierżawy są więc -zgodnie z obowiązującymi przepisami usługami odpłatnymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sposób rozliczeń dokonywany między najemcą, dzierżawcą, a wynajmującym, wydzierżawiającym np. poprzez pomniejszenie czynszu o kwotę poczynionych nakładów na adaptację lokalu przez wynajmującego jest dowolny i nie wpływa na obowiązek płacenia podatku VAT.

Fakt, iż najemca nie będzie regulował czynszu lub regulował jedynie jego część nie zwalnia wynajmującego podatnika podatku od towarów i usług z obowiązku wystawienia faktury VAT obejmującej całą kwotę należności i uregulowania podatku należnego od całej wartości czynszu.

Podobne interpretacje: