Drukuj

Czy w przypadku zwolnienia od stycznia 2006r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z opłat najmu za lokal użytkowy, w którym świadczona jest opieka zdrowotna na rzecz mieszkańców gminy, wynajem ten będzie można traktować jako nieodpłatne świadczenie usług, a tym samym najem nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wykazywaniu w deklaracji VAT-7?

Postanowienie


Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy XXX wnioskiem z dnia 04.11.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż w przypadku zwolnienia od stycznia 2006r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z opłat najmu za lokal użytkowy, w którym świadczona jest opieka zdrowotna na rzecz mieszkańców gminy, wynajem ten będzie można traktować jako nieodpłatne świadczenie usług, a tym samym najem nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wykazywaniu w deklaracji VAT-7 - za nieprawidłowe.


Uzasadnienie


Pismem z dnia 04.11.2005r. (data wpływu) Urząd Gminy zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Urząd Gminy jest właścicielem budynku – dotychczasowy ośrodek zdrowia, wynajmuje go od 01.08.2004r. na podstawie umowy najmu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, który wykorzystuje ten budynek w celu świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców gminy.

Z tytułu najmu Zakład Opieki Zdrowotnej uiszcza urzędowi gminy czynsz miesięczny w wys. 1.000zł netto + VAT 22% do 10-tego każdego miesiąca w formie przelewu na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego. Należny VAT jest wykazywany w deklaracji VAT-7 i co miesiąc odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Budynek, który jest przedmiotem najmu został wybudowany w styczniu 1963r., Urząd Gminy XXX przejął go nieodpłatnie z Urzędu Gminy w YYY w 1991r.

Od stycznia 2006r. Wójt Gminy zamierza zwolnić Zakład Opieki Zdrowotnej z opłat czynszu lub przekształcić umowę najmu w umowę użyczenia budynku na cele służby zdrowia.

W złożonym wniosku Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku zwolnienia od stycznia 2006r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z opłat najmu za lokal użytkowy, w którym świadczona jest opieka zdrowotna na rzecz mieszkańców gminy wynajem ten będzie można traktować jako nieodpłatne świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), a tym samym czy najem ten nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wykazywaniu w deklaracji VAT-7.

Urząd Gminy stwierdza, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwolnienie z opłaty najmu za lokal użytkowy od stycznia 2006r. można będzie traktować jako nieodpłatne świadczenie usług, gdyż ośrodek zdrowia był wybudowany w 1963r., czyli w okresie kiedy nie obowiązywała jeszcze ustawa o podatku od towarów i usług, a tym samym gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Urząd Gminy uważa, że w związku z faktem, że jest to nieodpłatne świadczenie usług, to nie będzie ono podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Gmina nie będzie miała obowiązku wystawiania faktur na nieodpłatne świadczenie usług i naliczania podatku VAT.


Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również w przypadkach wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-5 a także art. 7 ust. 2 ustawy, tj. przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (...), jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub części.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


Jako odpłatne świadczenie usług traktuje się również nieodpłatne świadczenie usług, niebędące dostawą towarów, na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części - art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.


Oddanie do używania nieruchomości może być uregulowane zarówno umową najmu, która ma charakter odpłatny (art. 659-679 Kodeksu cywilnego) jak też umową użyczenia, mającą charakter nieodpłatny (art. 710-719 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 659 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu w przypadku zawarcia przez Gminę umowy najmu i określeniu w niej płatności (umówionego czynszu) będzie to skutkowało opodatkowaniem, pomimo zwolnienia przez Gminę wynajmującego, tj. Zakładu Opieki Zdrowotnej, z opłat tego czynszu. W tym przypadku umowa najmu będzie zawarta na usługą płatną, a Gmina nie będzie pobierała jedynie zapłaty.

W związku z powyższym zdaniem Naczelnika tut. Urzędu ww. usługa najmu nie będzie rozpatrywana w rozumieniu art. 8 ust. 2, ale w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług i będzie podlegała opodatkowaniu i wykazaniu w deklaracjach VAT-7 na dotychczasowych zasadach.


Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ podatkowy nie podziela stanowiska wnioskodawcy przedstawionego w piśmie.


Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.


Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja Podatkowa.


Na postanowienie niniejsze Podatnikowi przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: