Drukuj

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku zawierania umów przewłaszczenia na zabezpieczenie pożyczki?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r., udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku zawierania umów przewłaszczenia na zabezpieczenie pożyczki.

W przekonaniu Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w chwili definitywnego przejęcia przewłaszczonego przedmiotu na własność przez pożyczkodawcę.

Spółka prowadzi działalność leasingową i w celu jej sfinansowania korzysta z oprocentowanej pożyczki od firmy zagranicznej (pożyczkodawcy). Zgodnie z postanowieniami umowy ramowej i zawieranych na jej podstawie poszczególnych umów pożyczek, pożyczka udzielana jest na sfinansowanie zakupu przedmiotów leasingu i zabezpieczana w formie warunkowego przewłaszczenia przedmiotu leasingu. Zgodnie z umową, przewłaszczenie na zabezpieczenie pożyczki może zostać zrealizowane tylko w przypadku wypowiedzenia poszczególnej umowy pożyczki (wystąpienia warunku zabezpieczenia).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Umowa przewłaszczenia nie posiada charakteru wyżej wymienionych umów, jest dodatkową umową do umowy pożyczki i zawierana jest w celu zabezpieczenia płatności wynikających z tej umowy, nie ma charakteru odpłatnego, zawiera warunek rozwiązujący, iż w momencie spłaty zaciągniętej pożyczki przestaje ona wywierać skutki prawne. W związku z powyższym, umowa taka nie wywołuje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: