Drukuj

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych, podpisywana przed zwarciem umowy leasingowej lub w trakcie trwania umowy leasingowj?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wobec zapytania Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r. udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Spółka wnosząc zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadząc działalność leasingową, w niektórych wypadkach zabezpiecza umowy leasingu przed jej zawarciem lub w trakcie jej trwania, poprzez zawarcie umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomych. Zgodnie z treścią zawartej umowy przedmiot przewłaszczenia staje się własnością Spółki (np. samochód jest przerejestrowywany na Spółkę) i pozostaje w bezpłatnym używaniu przez korzystającego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nie wywiązania się przez korzystającego z umowy leasingu i nie zapłacenia wszystkich należności wobec Spółki, przedmiot przewłaszczenia zostanie definitywnie przejęty na własność przez Spółkę. W przypadku zaś prawidłowego wywiązania się z umowy leasingu przez korzystającego, Spółka zwrotnie przenosi własność przedmiotu leasingu na korzystającego.

Wątpliwości Spółki powstają na tle zdefiniowania pojęcia "dostawy towarów" zawartego w art. 7 ustawy i jego zakresu. Zdaniem Spółki w przypadku umów przewłaszczenia obowiązek podatkowy w podatku VAT nie powstaje, ani w chwili zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, ani z chwilą zwrotnego przeniesienia własności przez Spółkę na korzystającego (wobec wywiązania się korzystającego z umowy leasingu), lecz dopiero w chwili definitywnego przejęcia przewłaszczonego przedmiotu na własność przez Spółkę.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z regulacji zawartych w art. 7 ust. 1 pkt. 2 przywoływanej ustawy wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lubz chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych nie posiada charakteru wyżej wymienionych umów, jest dodatkową umową do umowy leasingu i zawierana jest w celu zabezpieczenia płatności wynikających z tej umowy leasingu, nie ma charakteru odpłatnego, zawiera ponadto warunek rozwiązujący, zastrzeżono w niej bowiem, iż w momencie spłaty przedmiotu leasingu przestaje ona wywierać skutki prawne. W związku z powyższym umowa taka nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: