Drukuj

Spółka świadczy usługi pośrednictwa na rzecz czeskiej firmy zarejestrowanej w Republice Czeskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej, związane z bezpośrednią dostawą towarów nie akcyzowych do nabywców krajowych zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Wynagrodzenie za usługi jest płacone przez czeską firmę na podstawie faktury wystawianej przez Spółkę po realizacji kontraktu, tj. po otrzymaniu przez czeską firmę należności od nabywcy towaru. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 97, poz. 970 ) w przypadku usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z § 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy o VAT lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa – miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Zatem w przypadku, gdy nabywca usługi poda Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych w Republice Czeskiej, wówczas świadczona usługa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo to transakcja taka musi być udokumentowana fakturą VAT ( por. art. 106 ust. 2 ustawy o VAT ), na której można umieścić zapis „ nie podlega polskiemu VAT” oraz podstawę prawną § 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia.

Podobne interpretacje: