Drukuj

Jakie stawki podatu od towarów i usług stosować do świadczonych usług krawieckich tj. szycia na miarę z własnego materiału lub z materiału powierzonego oraz jakie do usług naprawy odzieży?

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2006r., uzupełnionego w dniu 15.12.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 24.11.2006r. w tut. Organie podatkowym złożony został wniosek, uzupełniony w dniu 15.12.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto następujące pytanie: "czy stosuje Pan właściwe stawki podatkowe do świadczonych usług . "Z treści wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu tzw. usług krawieckich tj. szycia na miarę z własnego materiału lub z materiału powierzonego oraz usług naprawy odzieży. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT. Stosuje Pan następujące stawki podatku, 22 % do szycia na miarę i 7 % stawkę podatku do usług naprawy odzieży ( PKWiU 52.74.11). Zdaniem Pana, stosuje Pan prawidłowe stawki do świadczonych usług. Zgodnie z art. 5 ust. l pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art.8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Stosownie do normy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 póz. 535 ze. zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2006r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1235) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dodano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w załączniku nr 1 - Lista towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7% - między innymi póz. 22 w brzmieniu - "Usługi w zakresie napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego" ( PKWiU 52.74.11-00 ). Z powyższego wynika , iż usługi w zakresie napraw odzieży i wyrobów włókienniczych klasyfikowanych do symbolu PKWiU 52.74.11-00 opodatkowane są stawką w wysokości 7%.Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że usługi szycia na miarę z własnego lub powierzonego materiału będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 22 %, natomiast usługi naprawy odzieży jeżeli zostaną sklasyfikowane do symbolu PKWiU 52.74.11-00 - "Usługi w zakresie napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego" opodatkowane będą 7% stawką podatku VAT.Należy również nadmienić, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.01.2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) przyjmuje się, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje sprzedawany towar według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania może zwrócić się o klasyfikację do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, który udziela informacji w zakresie stosowanych standardów klasyfikacyjnych.Na dzień złożenia wniosku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podobne interpretacje: