Drukuj

W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (nieodpłatne przekazanie usług związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą), czynność ta więc, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 5 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności przekazania danych jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka P prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci X, występując w obrocie gospodarczym pod marką handlową A, B, C, D. Na podstawie art. 66 prawa telekomunikacyjnego przedsiębiorca telekomunikacyjny obsługujący na rynku największą liczbę łączy abonenckich (obecnie jest to T) jest obowiązany do świadczenia wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych. W celu realizacji tych usług, istnieje ustawowy obowiązek przekazania przez innych operatorów telekomunikacyjnych danych, niezbędnych do świadczenia omawianych usług dla T (art. 67 prawa telekomunikacyjnego). Udostępnienie takich informacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez zainteresowane strony. Jeżeli jednak nie dojdzie do zawarcia takiej umowy, wówczas Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może wydać decyzję administracyjną zastępującą umowę (art. 67 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego).

W 2006 roku T wystąpiła do P z wnioskiem o podjęcie rozmów odnośnie zawiązania współpracy w zakresie umieszczania danych teleadresowych abonentów P w bazie danych Biura Numerów T. Pomimo prowadzonych rozmów nie doszło do uzgodnienia treści umowy o współpracy pomiędzy P a T. W związku z powyższym T wystąpiła do Prezesa UKE o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie określenia warunków współpracy w zakresie udostępnienia T przez P niezbędnych danych do świadczenia przez T usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telekomunikacyjnych i nawiązania współpracy w zakresie umieszczenia danych. Dnia 16 sierpnia 2007r. Prezes wydał decyzję określającą warunki udostępniania T niezbędnych danych abonentów P celem świadczenia przez T wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych, na terytorium RP, Usługi Ogólnokrajowego Spisu Abonentów i świadczenia Usługi Ogólnokrajowego Biura Numerów. Wydana przez Prezesa UKE decyzja określa zakres zobowiązań strony dotyczący przedmiotowej kwestii tj. zasad przekazania danych Abonentów Jawnych P niezbędnych T do świadczenia usług, zastępując umowę, której treści nie udało się stronom uzgodnić. Zgodnie z decyzją Prezesa UKE dane Abonentów jawnych zostaną przekazane T przez P bezpłatnie dla potrzeb publikacji Ogólnokrajowego Spisu Numerów oraz odpłatnie (tj. 0,01zł netto na jeden udostępniony rekord) dla świadczenia Usługi Ogólnokrajowego Biura Numerów. P jest uprawniony z tytułu wyłącznego prawa do baz danych, a z chwilą przekazania baz danych (dotyczy pierwszego przekazania i każdorazowego w przypadku aktualizacji) udziela T niewyłącznego i ograniczonego prawa pobierania i wtórnego wykorzystywania danych z udostępnionych baz danych. Prezes UKE postanowił, że P przekazywał będzie nieodpłatnie dane o swoich Abonentach Jawnych na potrzeby Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, który to spis ma być następnie udostępniany, również bez opłat, abonentom wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie składanych przez nich zamówień. Taki obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 lit. a Dyrektywy o usłudze powszechnej, zgodnie z którym Państwa Członkowskie zapewnią, aby użytkownicy końcowi mieli dostęp do przynajmniej jednego kompletnego spisu numerów w formie zatwierdzonej przez odpowiednie władze, drukowanej lub elektronicznej, lub w obu formach oraz, że wykaz ten jest regularnie uaktualniany raz do roku. Wyrazem tej zasady w ustawodawstwie krajowym jest treść art. 66 ust. 2 ustawy prawo telekomunikacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionej sytuacji, w ramach której dojdzie do bezpłatnego przekazania danych abonentów na rzecz T, zgodnie z art. 8.2 ustawy o VAT nie wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem wnioskodawcy tylko czynności odpłatne podlegają opodatkowaniu w tym również odpłatne świadczenie usług. Zatem co do zasady czynności nieodpłatne nie podlegają opodatkowaniu, z wyjątkiem ściśle określonych w ustawie przypadków. Wyjątki od tej zasady określa art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym za czynność zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług uznaje się wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli: - nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; - podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony w całości lub części. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa” użyte w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zdaniem Spółki pojęcie to należy rozumieć w znaczeniu przedmiotowym, jak i funkcjonalnym, tj. jako związane z działalnością gospodarczą prowadzoną faktycznie przez danego podatnika. W przypadku P „usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa” oznaczają usługi realizujące cele dla jakich przedsiębiorstwo zostało powołane do życia, a więc związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej oraz udostępnianie usług poprzez prefiks. Przekazanie danych Abonentów Jawnych P następuje w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i jest immanentnie związane z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną. Jest zadośćuczynieniem wymogom ustawowym określonym w prawie telekomunikacyjnym i decyzji wydanej przez prezesa UKE.

Wnioskodawca przytoczył we wniosku interpretacje: Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdyni, Naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku, Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku oraz orzecznictwo ETS, wyrok WSA w Warszawie z 13.07.2007r. (III SA/Wa 3630/06).

W oparciu o powyższe Spółka stoi na stanowisku, iż usługami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą są wszelkie usługi, których świadczenie odbywa się w związku z potrzebami prowadzonej działalności, a za takie należy uznać wszelkie działania podejmowane przez Spółkę, w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. W przedmiotowej sprawie na Spółkę został nałożony przez ustawodawcę obowiązek, który w sposób oczywisty wiąże się z procesem świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników. Zdaniem Spółki usługa przekazania danych Abonentów Jawnych na rzecz T świadczona zostanie w ramach przedsiębiorstwa. W związku z tym, nie ma podstaw do opodatkowania wyświadczonych usług podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,


  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,


  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  1. brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,


  2. istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.


Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że przekazanie danych o Abonentach Jawnych spółki P na potrzeby Ogólnokrajowego Spisu Abonentów następuje nieodpłatnie, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa (Spółka na mocy uregulowań zawartych w ustawie Prawo telekomunikacyjne zobowiązana jest do udostępnienia takich danych), zatem ma związek z prowadzoną działalnością tj. świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

Reasumując, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (nieodpłatne przekazanie usług związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą), czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane przez Naczelników Urzędów Skarbowych, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Podobne interpretacje: