Drukuj

podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentów. .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe.

Spółka dostarcza produkowane przez siebie pieczywo do wyznaczonych klientów zgodnie z zamówieniami (zamówienia podstawowe) za pośrednictwem współpracujących ze Spółką agentów. Agent realizuje zlecenia podstawowe we własnym imieniu, ale na rzecz Spółki. Agenci dokonują również zakupu pieczywa od Spółki w celu jego dalszej odsprzedaży innym odbiorcom na własny rachunek i we własnym imieniu (dodatkowe zlecenia).

Spółka zamierza ukształtować procedurę sprzedaży towarów w następujący sposób:

 1. Klienci będą zamawiali określoną ilość towaru od Spółki.
 2. Agent zamówi wskazaną przez klienta ilość towaru do dostarczenia od Spółki.
 3. Agent będzie miał prawo zamówić dodatkowo wskazaną przez siebie ilość towaru w celu realizacji własnych zleceń (dodatkowe zlecenia).
 4. Całość towaru (zarówno tego, przeznaczonego do realizacji zleceń podstawowych oraz dodatkowych zleceń) ładowana będzie na jeden transport.
 5. Spółka wystawi fakturę na towar przekazany agentowi na realizację jego własnych zamówień (zlecenia dodatkowe) oraz odprowadzi podatek należny z tytułu sprzedaży - realizacji zlecenia podstawowego (przyp. organu: chodzi raczej o zlecenie dodatkowe).
 6. Spółka wystawi fakturę na klientów w zakresie realizacji zlecenia podstawowego oraz odprowadzi podatek należny z tytułu sprzedaży - realizacji zlecenia podstawowego.

Spółka przewiduje, iż klienci mogą zamówić dodatkową ilość towaru za pośrednictwem agenta przekraczającą zamówienie podstawowe (zamówienie ponadprogramowe). W celu skrócenia okresu oczekiwania przez klienta na realizację zlecenia ponadprogramowego, agent odsprzeda Spółce część towaru zakupionego do realizacji zleceń dodatkowych oraz dostarczy towar do klienta w imieniu Spółki.

Procedura realizacji zlecenia ponadprogramowego będzie przebiegała odpowiednio:

 1. Klient złoży dodatkowe zamówienie na towar od Spółki za pośrednictwem agenta (zlecenie ponadprogramowe),
 2. Agent sprzeda Spółce wcześniej zakupiony towar w celu realizacji zleceń dodatkowych oraz wystawia fakturę sprzedaży na Spółkę,
 3. Agent przetransportuje partię towaru na rzecz klienta w imieniu Spółki w celu realizacji zlecenia ponadprogramowego - wykonanie usługi dostawy. Agent wystawi na Spółkę fakturę z tytułu wykonania usługi dostawy.
 4. Spółka dokona sprzedaży partii towaru na rzecz klienta w celu realizacji zlecenia ponadprogramowego oraz wystawi fakturę sprzedaży na klienta w tym zakresie (odprowadzając podatek należny).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku przyjęcia wskazanej powyżej procedury sprzedaży za pośrednictwem agentów w zakresie realizacji zleceń ponadprogramowych postępowanie Spółki jest prawidłowe tj.

 • „W przypadku odsprzedaży przez agenta na rzecz Spółki towaru w celu realizacji zleceń ponadprogramowych (sprzedaż zwrotna), agent zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Spółki faktury sprzedaży,
 • „Agent będzie zobligowany do wystawienia na rzecz Spółki faktury ztytułu wykonania usługi dostawy towaru,
 • „Spółka wystawi fakturę sprzedaży na rzecz klienta w zakresie realizacji zlecenia ponadprogramowego oraz Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku należnego z tytułu realizacji wskazanej transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 uptu. Z treści tego przepisu wynika więc, iż agent dokonując sprzedaży (sprzedaży zwrotnej) na rzecz Spółki zobowiązany będzie do wystawienia faktury zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w powyższym przepisie. Z ustaleń między kontrahentami wynika, iż agent dokonując realizacji zleceń ponadprogramowych w imieniu Spółki dokona sprzedaży wcześniej zakupionego towaru od Spółki na pokrycie zleceń dodatkowych we własnym imieniu.

W konsekwencji, procedura realizacji zlecenia ponadprogramowego będzie zakładała sprzedaż przez agenta towaru na rzecz Spółki (sprzedaż zwrotna) oraz usługę dostawy towaru do klienta w imieniu Spółki.

W ocenie Spółki, zarówno w przypadku sprzedaży przez agenta na rzecz Spółki (sprzedaż zwrotna), jak i w przypadku sprzedaży towaru przez Spółkę na rzecz klienta obydwa podmioty zobowiązane będą do wystawienia faktur sprzedażowych i odprowadzenia podatku należnego. Dodatkowo agent będzie zobligowany do wystawienia na rzecz Spółki faktury z tytułu wykonania usługi w imieniu Spółki dostawy towarów do klientów.

W przedstawionym stanie faktycznym, w ocenie Strony nie ma żadnych wątpliwości co do interpretacji przepisu art. 106 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy kontrahenci (Spółka oraz Agent) dokonają faktycznej sprzedaży oraz Agent dodatkowo wykona usługę dostawy, to podmioty zobowiązane będę do wystawienia faktur z tego tytułu, a następnie odprowadzenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Zakres pojęciowy świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów zawartą w art. 7 powołanej ustawy i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług wszelkich transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi, beneficjenta danej czynności. Konstrukcja art. 8 ust. 1 potwierdza, iż dana czynność na gruncie przepisów ustawy o VAT może być uznana albo jako świadczenie usług albo jako dostawa towarów.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Przez umowę agencyjną należy rozumieć zgodnie z art. 758 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - taką umowę, w której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Agent pośredniczy przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenia albo zawiera takie umowy w jego imieniu. Oznacza to, że dokonując transakcji agent (zleceniobiorca) cały czas działa w imieniu zleceniodawcy, a zatem sprzedaż jest dokonywana formalnie przez zleceniodawcę nawet, jeżeli w jego imieniu działa agent (zleceniobiorca).

Natomiast w myśl art. 7 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dodatkowo w art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawodawca wskazał czynności, które również uważa za dostawę towarów. Wśród czynności tych nie wymieniono jednak wydania towarów agentowi.

W związku z brzmieniem powyższych przepisów, czynność wydania towarów agentowi w ramach umowy agencyjnej nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku wykonywania czynności agencyjnych - mamy do czynienia tylko z usługą polegającą na pośredniczeniu przy ewentualnej dostawie towarów dokonanej między zleceniodawcą a osobą trzecią.

W opisanym wniosku Agenci dokonują zakupu pieczywa od Spółki w celu jego dalszej odsprzedaży innym odbiorcom na własny rachunek i we własnym imieniu, realizując tzw. dodatkowe zlecenia. Przy realizacji zlecenia ponadprogramowego, Agent sprzeda Spółce wcześniej zakupiony towar, po czym dostarcza towar klientowi w imieniu Spółki. W efekcie Spółka dokona sprzedaży partii towaru na rzecz klienta w celu realizacji zlecenia ponadprogramowego.

Zatem, należy stwierdzić, iż odsprzedaż przez Agenta na rzecz Spółki towaru w celu realizacji zleceń ponadprogramowych, dostawa towarów w imieniu Spółki na rzecz klienta oraz sprzedaż partii towaru przez Spółkę klientom w celu realizacji zlecenia ponadprogramowego, rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz ich opodatkowania. Analogiczne unormowania obowiązują w zakresie fakturowania i obowiązku podatkowego w sytuacji świadczenia na rzecz Spółki usługi dostawy towaru przez Agenta. W efekcie Spółka dokona sprzedaży towaru na rzecz Agenta (sprzedaż ta podlega opodatkowaniu), Agent sprzeda Spółce uprzednio zakupiony towar (sprzedaż ta również podlega opodatkowaniu) po czym dostarczy towar do klienta w imieniu Spółki w wyniku umowy agencyjnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: