Interpretacje w temacie: Moment powstania obowiązku podatkowego

Ścieżka aktualnego tematu

Moment powstania obowiązku podatkowego

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.03 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z 1997 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą "E." Kielce ul. X. opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości, z której część zo ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) stanowi: "Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonani ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2003 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 17.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 7b ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku sprzedaży lokali i budynków obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od daty wydania. Ponadto ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2003 r. informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2003 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że: Przepis art. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wskazuje przypadki, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. znak: L.dz./94/2003 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiąz ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r (data wpływu do Urzędu 30.07.2003 r.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całoś ...

Dotyczy zawarcia umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym; momentu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług leasingu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2003 r. /data wpływu do tut. Urzędu 5.08.2003 r./ uzupełnione w dniu 18.08.2003 r., i 4.09.2003 r. w sprawie zawartej umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dn ...

Generowanie strony w 12 ms