Drukuj

Czy w związku z nabyciem bazy danych wraz z licencją na jej użytkowanie po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy podatku od towarów i usług z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją na korzystanie z niej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Polskiej Agencji .......... przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2008 r. (data wpływu 02.10.2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1.12.2008 r. (data wpływu 03.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.10.2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełnionym pismem z dnia 01.12.2008 r. (data wpływu 03.12.2008 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie IPPP3-443-7/08-2/JF z dnia 20.11.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabył od podmiotu mającego siedzibę w USA bazę danych z licencją na korzystanie z niej na 10 stanowiskach. Baza danych jest zapisana na płytach CD, które przesyłane są do Wnioskodawcy z terytorium Wielkiej Brytanii lub innych państw UE (o miejscu wysyłki decyduje dostawca licencji, PA.... wskazuje tylko miejsce odbioru). Licencja została udzielona na 1 rok i w tym okresie Wnioskodawca otrzymuje w każdym miesiącu aktualizację bazy danych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  1. Czy w związku z nabyciem bazy danych wraz z licencją na jej użytkowanie po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług...
  2. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy podatku od towarów i usług z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją na korzystanie z niej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. W związku z zakupem bazy danych z licencją na korzystanie z niej na 10 stanowiskach po jego stronie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu usług. Przedmiotową transakcję należy bowiem kwalifikować jako świadczenie usług - udzielenie licencji na korzystanie z bazy danych. Nie jest to natomiast dostawa towarów (płyt CD). Świadczą o tym następujące elementy stanu faktycznego:

  1. w umowie określono liczbę stanowisk, na których można korzystać z bazy danych,
  2. umowa została zawarta na czas określony (1 roku) oraz
  3. świadczenie kontrahenta nie ma charakteru jednorazowego, tzn. nie wyczerpuje się w dostawie bazy danych, ale okresowy - przez czas trwania licencji zobowiązany jest on do comiesięcznej aktualizacji bazy danych.

Powyższe okoliczności świadczą, że w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze świadczeniem usług o charakterze ciągłym (udzieleniem licencji na korzystanie z bazy danych).

Miejscem świadczenia przedmiotowej usługi jest, w ocenie Wnioskodawcy, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 575 ze zm.). Przepis ten stanowi, że w przypadku sprzedaży praw lub udzielenia licencji lub sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw - miejscem świadczenia usługi jest terytorium kraju, w którym siedzibę ma nabywca usługi.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyskał od zagranicznego kontrahenta licencję na korzystanie z bazy danych - co oznacza, że przedmiotowa transakcja powinna być zakwalifikowana jako udzielenie licencji objęte zakresem zastosowania art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, po stronie Wnioskodawcy jako usługobiorcy usług świadczonych przez podatników mającego siedzibę poza granicami kraju powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Ad 2. Przyjmując założenie, że w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę od zagranicznego kontrahenta bazy danych wraz z licencją na korzystanie z niej na 10 stanowiskach po jego stronie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, należy uznać, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 w zw. z ust. 19 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty przez kontrahenta (udzielającego licencji), nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1. Natomiast art. 19 ust. 19 ustawy stanowi, że powyższy przepis stosuje się odpowiednio do importu usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: