Drukuj

dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług do robót budowlanych realizowanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług a wykonanych po 1.05.2004 r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożonym w dniu 1.07.2004 r zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku uprzejmie wyjaśnia:

Od dnia 1.05.2004 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), z wyjątkiem tych, które weszły w życie w terminach wcześniejszych, w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległa wysokość stawek podatku, a także zasady ich opodatkowania, związane w szczególności z wejściem w życie przepisów dotyczących miejsca świadczenia:

Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności. W przypadku robót budowlanych, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania robót. Zatem bez względu na termin podpisania umowy, w sytuacji, gdy roboty zakończone zostaną po 1.05.2004 r. i do 30.04.2004 r. nie zostanie uiszczona zapłata za ich wykonanie obowiązywać będzie nowa stawka podatku VAT w wysokości 22 %.

Reasumując, w sytuacji, gdy już po zawarciu umowy, ale przed powstaniem obowiązku podatkowego, następuje zmiana stawki podatkowej, o wysokości tej stawki dla dostawy towarów lub usług przesądzi moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W przypadku robót budowlano-montażowych moment ten wyznaczony jest dwoma elementami – datą wykonania usługi oraz datą zapłaty. Jeśli bowiem zapłata nie zostanie uiszczona przed 30 dniem od dnia wykonania robót obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie (trzydziestym) dniu według obowiązującej wówczas stawki podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że stanowisko strony zawarte w załączniku do pisma z dnia 1.07.2004 r. (znak: FB:3106/3/04) jest błędne, gdyż roboty budowlane polegające na wykonaniu hali sportowej i basenu krytego po dniu 1.05.2004 r. w ramach umowy zawartej w 2001 r. należy opodatkować stawką podstawową – 22 %.

Podobne interpretacje: