Drukuj

W dniu 30.04.2004r. Spółka wystawiła fakturę za roboty budowlane (odebrane protokołem robót w dniu 30.04.2004r.) wskazując termin płatności 15.05.2004r. Pytanie: Jaką stawkę podatku VAT należało zastosować przy wystawieniu przedmiotowej faktury?

Zgodnie z ustawą z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 z póń.zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art.2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności.

Zatem w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, które wykonane zostały przez podatników przed dniem 01 maja 2004r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po dniu30 kwietnia 2004r. - czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania tj. przed dniem 1 maja 2004r.

Podobne interpretacje: