Drukuj

: moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nadpłaty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2009r. (data wpływu 24.08.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nadpłaty- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nadpłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Sp. z o.o. jest podatnikiem VAT. Zawiera z najemcami umowę najmu lokalu mieszkalnego, gdzie ustalona jest forma i warunki regulowania opłat. Opłata czynszowa wraz z opłatą za media płatne są miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca (tj. od 1 do 10 każdego miesiąca).

Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży 1-go dnia każdego miesiąca z terminem płatności zgodnym z umową najmu – miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.

Najemca wpłaca kwotę przewyższającą kwotę wynikającą z faktury i nie określa przeznaczenia dokonanej nadpłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nadpłata dokonana przez najemcę zanim strony ustaliły czego dotyczy ma charakter zaliczki i pociąga za sobą powstanie obowiązku podatkowego VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku że nie można rozciągać zakresu pojęcia zaliczka na każdą kwotę, którą sprzedający otrzymał od kupującego przez dokonaniem dostawy, której nie można określić. Możliwe byłoby przypisanie kwoty otrzymanej nadpłaty do rodzaju usługi – opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT media i zwolniony z VAT czynsz, jeżeli wpłacający nie określi celu w takim przypadku zastosowanie mają przepisy art. 405 i 410 Kodeksu Cywilnego o nienależnym świadczeniu lub bezpodstawnym wzbogaceniu i próba opodatkowani podatkiem od towarów i usług VAT czynności polegającej na otrzymaniu na rachunek bankowy omyłkowej wpłaty (nadpłata w danym momencie) nie ma oparcia w obowiązujących przepisach prawa (wyrok NSA z 28 lipca 2009r. sygn. akt I FSK 932/08)

Jeżeli wpłata zostanie dokonana zanim strony ustaliły czego dotyczy, to nie ma to charakteru zaliczki i nie pociąga za sobą powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy od dokonanej nadpłaty przez najemcę powstanie zgodnie z zasadami ogólnymi tj. z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej dostawę w wyniku określenia celu wpłaty przez dwie strony, ale nie później niż 7 dni po wykonaniu dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. – dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Obowiązek podatkowy stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. (art. 19 ust. 4 ustawy).

Na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, 13. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Ponadto w ust. 15 powyższego artykułu wskazano, iż w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212 poz. 1331), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy uznać, iż nadpłata dokonana przez najemcę nie stanowi zaliczki. Aby uznać daną wpłatę za zaliczę muszą zaistnieć następujące przesłanki - przyszła dostawa towarów bądź świadczenie usług muszą być znane tzn. w momencie dokonania takiej zapłaty towary lub usługi winny być szczegółowo określone.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, a nie płatności dokonane z tego tytułu. Zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług, które nie zostały określone w sposób wyraźny. Aby uznać, wpłacaną kwotę za zaliczkę na poczet przyszłych usług istotne jest aby przyszłe świadczenie było jasno określone w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz strony świadczenia w momencie wpłaty zaliczki niemają woli dokonywania jego zmian w przyszłości.

Należy więc uznać, iż w przedmiotowej sprawie wpłacane przez najemców nadpłaty nie stanowią zaliczek a zatem nie rodzą powstania obowiązku w podatkego.

Powołany przez Wnioskodawcę wyrok sądowy dotyczy rozstrzygnięcia, które zapadło w indywidualnej sprawie i nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, iż z uwagi na fakt, że złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21.08.2009 r. wpłynął do tut. Organu w dniu 24.08.2009 r., Podatnik winien wnieść opłatę w wysokości 40 zł (od dnia 20.09.2008 r. opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi bowiem 40 zł – art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej). Podatnik dokonał wpłaty w wysokości 75 zł za wydanie interpretacji indywidualnej w dniu 21.08.2007 r. Zatem kwota w wysokości 35 zł, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji Podatkowej zostanie zwrócona na numer konta bankowego widniejący na dowodzie wpłaty.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: