Drukuj

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 17 sierpnia 2009r., uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2009r. (data wpływu 30 października 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 października 2009r. (data wpływu 30 października 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 19 października 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jest uznanym architektem dysponującym wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami oraz wszelkimi właściwymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania działalności architektonicznej obejmującej między innymi:

 • opracowywanie projektów architektoniczno - budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • przygotowywanie koncepcji w postaci rysunków, szkiców i innych opracowań służących do stworzenia projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych,
 • realizowanie pozostałych prac związanych z opracowaniem projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

Ponadto Wnioskodawca jest prezesem zarządu oraz jednocześnie jedynym udziałowcem spółki A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą gotowych projektów domów jednorodzinnych, dwurodzinnych, wielopokoleniowych, domów w zabudowie szeregowej, a także projektów gotowych garaży i pawilonów handlowych.

W momencie tworzenia Spółki Wnioskodawca wniósł na poczet kapitału zakładowego wkład niepieniężny obejmujący około 200 gotowych projektów domów. W okresie późniejszym, dla utrzymania wysokiej pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku gotowych projektów domów Wnioskodawca w kolejnych latach funkcjonowania Spółki przekazywał jej do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa. Spółka wykorzystywała przedmiotowe projekty do swojej działalności poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej, materiałach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz w mediach, a także poprzez umieszczanie w katalogach oferowanych projektów gotowych.

Kwestia przeniesienia praw majątkowych do projektów domów wniesionych aportem do Spółki została szczegółowo określona w statucie Spółki. Natomiast Spółka oraz Wnioskodawca nie ustalili początkowo szczegółowych warunków, na podstawie których projekty domów będą przekazywane Spółce w kolejnych latach. Tym samym, przekazywanie przez Wnioskodawcę możliwości użytkowania przez Spółkę projektów domów w kolejnych latach funkcjonowania A. nie było dotychczas udokumentowane jakąkolwiek umową zawartą w formie pisemnej.

Mając na uwadze, że nieodpłatne wykorzystywanie otrzymanych od Wnioskodawcy prac architektonicznych mogłoby być potraktowane jako uzyskiwanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę licencyjną na korzystanie z utworów autorskich.

Przedmiotowa umowa licencyjna zawarta została w formie aktu notarialnego 29 czerwca 2009r. Strony umowy określiły następujące warunki wynagrodzenia:

 1. Licencjobiorca (Spółka) był zobowiązany do zapłaty Licencjodawcy (Wnioskodawca) opłaty licencyjnej odpowiadającej 7% wartości sprzedaży netto dokonanej przez Licencjobiorcę w związku z wykorzystaniem przez Licencjobiorcę Utworów - tj. prac architektonicznych objętych umową licencyjną,
 2. Opłata licencyjna należna za korzystanie z Utworów przekazanych do wykorzystania przez Licencjobiorcę w latach poprzednich i należna za okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2008r. - podlegała rozliczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2009r. włącznie; faktura ta została wystawiona zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w czerwcu 2009r.,
 3. W kolejnych latach opłata licencyjna będzie rozliczana dwukrotnie w ciągu roku, tj. na dzień 31 marca oraz na dzień 30 września danego roku, przy czym opłata należna za pierwsze trzy kwartały 2009r. zostanie rozliczona na dzień 30 września 2009r.

Dodatkowo w umowie licencyjnej ustalono, iż faktury dokumentujące opłaty licencyjne za przyszłe okresy uiszczane będą w oparciu o zestawienie sprzedaży netto Licencjobiorcy przygotowane do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, tj. odpowiednio do dnia 20 kwietnia i dnia 20 października każdego kolejnego roku.

Umowa licencyjna nie obejmuje licencji na korzystanie z projektów przekazanych w momencie tworzenia Spółki jako wkład niepieniężny na poczet kapitału zakładowego. Projekty wniesione aportem do Spółki od chwili wniesienia należą do Spółki i niemożliwe byłoby ich licencjonowanie przez Wnioskodawcę oraz obciążanie Spółki z tego tytułu (we wniosku wskazano: „W momencie tworzenia Spółki Wnioskodawca wniósł na poczet kapitału zakładowego wkład niepieniężny obejmujący około 200 gotowych projektów domów. W okresie późniejszym (...) Wnioskodawca w kolejnych latach funkcjonowania Spółki przekazywał jej do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa”). Projekty wniesione aportem do Spółki podczas jej tworzenia (w 2001r.) nie są w ogóle przedmiotem pytania Wnioskodawcy - chodzi tylko o projekty powstałe w późniejszych latach (od 2003r.). Tych późniejszych projektów dotyczy umowa licencyjna opisana we wniosku.

Faktura została wystawiona 30 czerwca 2009r. Faktura zawierała wszystkie konieczne elementy zgodnie z regulacjami VAT. Zgodnie z zawartym na niej opisem dotyczyła „opłat licencyjnych zgodnie z umową notarialną z 29 czerwca 2009r. rep.”.

Zgodnie z umową licencyjną termin płatności wynikający z faktury będzie nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. Na tej podstawie w wystawionej 30 czerwca 2009r. fakturze określono termin płatności jako 30 lipca 2009r.

Faktura nie została jeszcze zapłacona w całości. Na chwilę obecną z określonej na fakturze kwoty 924.966,18 zł Spółka zapłaciła 171.000,00 zł (24 sierpnia 2009r.).

Przedmiotem pytania Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT jest:

 • stan faktyczny dotyczący dotychczasowych rozliczeń z tytułu podpisania umowy licencyjnej z 29 czerwca 2009r.
 • zdarzenie przyszłe dotyczące przyszłych rozliczeń z tytułu podpisania umowy licencyjnej z 29 czerwca 2009r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca słusznie uważa, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich Wnioskodawcy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z praw do projektów autorskich powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT). Jednakże w odniesieniu do usług licencji ustawodawca wprowadził odrębny termin powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Przepis art. 27 ust. 4 pkt 1 tej ustawy wymienia następujące kategorie usług: sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego, albo innych pokrewnych praw. Z kolei przepis art. 19 ust. 15 ustawy o VAT stanowi, że w przypadkach określonych m. in. w ust. 13 pkt 9 otrzymanie części zapłaty (ceny) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, w przypadkach określonych m.in. w art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, a więc w przypadku należności licencyjnych, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do treści § 11 ust. 2 powołanego rozporządzenia, faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W świetle powyższych regulacji oraz mając na uwadze, że przedmiotem analizowanej transakcji jest udzielnie licencji do utworów autorskich Wnioskodawcy, stoi on na stanowisku, że w odniesieniu do opłaty licencyjnej obliczonej za lata 2003 - 2008, która została udokumentowana fakturą VAT wystawioną w czerwcu 2009r. po podpisaniu stosownej umowy licencyjnej, obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za tę fakturę, nie później jednak niż w przewidzianym w tej fakturze VAT terminie płatności. Podkreślenia wymaga przy tym, że faktura została wystawiona zgodnie z przepisami Rozporządzenia VAT, tj. nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT, a określony w fakturze termin płatności przypadał na lipiec 2009r.

Także w odniesieniu do kolejnych opłat licencyjnych naliczanych, zgodnie z umową licencyjną za okresy półroczne, obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał z uwzględnieniem faktycznych płatności za opłaty licencyjne, nie później niż termin płatności dla tych opłat, który będzie każdorazowo wynikał z odpowiedniej faktury VAT dokumentującej dane rozliczenie okresowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie zaistnienia przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (nieodpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę praw do projektów domów na rzecz spółki) tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2008r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy przepisy ust. 1 stosuje się również do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, bez pobrania należności.

Czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 2 ust. 4 cyt. ustawy).

W świetle art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o usługach - rozumie się przez to:

 1. usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
 2. roboty budowlano-montażowe,
 3. sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
 4. oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
 5. udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego.

Jak stanowił art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 6 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 8b pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c-e, z zastrzeżeniem pkt 14.

Stosownie do art. 32 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W przypadku czynności wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany miesiąc podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu (art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Natomiast podstawą opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 3 jest wartość towarów lub usług obliczona według cen sprzedaży stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwotę należnego podatku (art. 15 ust. 3 ww. ustawy).

Powyższe regulacje obowiązywały do dnia 30 kwietnia 2004r.

Od dnia 1 maja 2004r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

Przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług, na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Jak stanowi art. 29 ust. 12 cyt. wyżej ustawy, w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (stosowanie do art. 106 ust. 7 ustawy o VAT).

Generalna zasada stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT), zaś jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Dla usług licencji ustawodawca wprowadził jednak odrębny termin powstania obowiązku podatkowego.

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 (tj. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw).

Przepis art. 19 ust. 15 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r.) stanowi, iż w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Przepis ten do dnia 31 maja 2005r. miał następujące brzmienie: w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-11 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

W przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1-5 (art. 19 ust. 16 ustawy o VAT).

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca jest uznanym architektem dysponującym wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami oraz wszelkimi właściwymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania działalności architektonicznej obejmującej między innymi:

 • opracowywanie projektów architektoniczno - budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • przygotowywanie koncepcji w postaci rysunków, szkiców i innych opracowań służących do stworzenia projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych,
 • realizowanie pozostałych prac związanych z opracowaniem projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

Ponadto Wnioskodawca jest prezesem zarządu oraz jednocześnie jedynym udziałowcem spółki A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą gotowych projektów domów jednorodzinnych, dwurodzinnych, wielopokoleniowych, domów w zabudowie szeregowej, a także projektów gotowych garaży i pawilonów handlowych.

W momencie tworzenia Spółki Wnioskodawca wniósł na poczet kapitału zakładowego wkład niepieniężny obejmujący około 200 gotowych projektów domów. W okresie późniejszym, dla utrzymania wysokiej pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku gotowych projektów domów Wnioskodawca w kolejnych latach funkcjonowania Spółki przekazywał jej do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa. Spółka wykorzystywała przedmiotowe projekty do swojej działalności poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej, materiałach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz w mediach, a także poprzez umieszczanie w katalogach oferowanych projektów gotowych.

Kwestia przeniesienia praw majątkowych do projektów domów wniesionych aportem do Spółki została szczegółowo określona w statucie Spółki. Natomiast Spółka oraz Wnioskodawca nie ustalili początkowo szczegółowych warunków, na podstawie których projekty domów będą przekazywane Spółce w kolejnych latach. Tym samym, przekazywanie przez Wnioskodawcę możliwości użytkowania przez Spółkę projektów domów w kolejnych latach funkcjonowania A. nie było dotychczas udokumentowane jakąkolwiek umową zawartą w formie pisemnej.

Mając na uwadze, że nieodpłatne wykorzystywanie otrzymanych od Wnioskodawcy prac architektonicznych mogłoby być potraktowane jako uzyskiwanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę licencyjną na korzystanie z utworów autorskich.

Przedmiotowa umowa licencyjna zawarta została w formie aktu notarialnego 29 czerwca 2009r. Strony umowy określiły następujące warunki wynagrodzenia:

 1. Licencjobiorca (Spółka) był zobowiązany do zapłaty Licencjodawcy (Wnioskodawca) opłaty licencyjnej odpowiadającej 7% wartości sprzedaży netto dokonanej przez Licencjobiorcę w związku z wykorzystaniem przez Licencjobiorcę Utworów - tj. prac architektonicznych objętych umową licencyjną,
 2. Opłata licencyjna należna za korzystanie z Utworów przekazanych do wykorzystania przez Licencjobiorcę w latach poprzednich i należna za okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2008r. - podlegała rozliczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2009r. włącznie; faktura ta została wystawiona zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w czerwcu 2009r.,
 3. W kolejnych latach opłata licencyjna będzie rozliczana dwukrotnie w ciągu roku, tj. na dzień 31 marca oraz na dzień 30 września danego roku, przy czym opłata należna za pierwsze trzy kwartały 2009r. zostanie rozliczona na dzień 30 września 2009r.

Dodatkowo w umowie licencyjnej ustalono, iż faktury dokumentujące opłaty licencyjne za przyszłe okresy uiszczane będą w oparciu o zestawienie sprzedaży netto Licencjobiorcy przygotowane do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, tj. odpowiednio do dnia 20 kwietnia i dnia 20 października każdego kolejnego roku.

Umowa licencyjna nie obejmuje licencji na korzystanie z projektów przekazanych w momencie tworzenia Spółki jako wkład niepieniężny na poczet kapitału zakładowego. Projekty wniesione aportem do Spółki od chwili wniesienia należą do Spółki i niemożliwe byłoby ich licencjonowanie przez Wnioskodawcę oraz obciążanie Spółki z tego tytułu (we wniosku wskazano: „W momencie tworzenia Spółki Wnioskodawca wniósł na poczet kapitału zakładowego wkład niepieniężny obejmujący około 200 gotowych projektów domów. W okresie późniejszym (...) Wnioskodawca w kolejnych latach funkcjonowania Spółki przekazywał jej do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa”). Projekty wniesione aportem do Spółki podczas jej tworzenia (w 2001r.) nie są w ogóle przedmiotem pytania Wnioskodawcy - chodzi tylko o projekty powstałe w późniejszych latach (od 2003r.). Tych późniejszych projektów dotyczy umowa licencyjna opisana we wniosku.

Faktura została wystawiona 30 czerwca 2009r. Faktura zawierała wszystkie konieczne elementy zgodnie z regulacjami VAT. Zgodnie z zawartym na niej opisem dotyczyła „opłat licencyjnych zgodnie z umową notarialną z 29 czerwca 2009r. rep.”.

Zgodnie z umową licencyjną termin płatności wynikający z faktury będzie nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. Na tej podstawie w wystawionej 30 czerwca 2009r. fakturze określono termin płatności jako 30 lipca 2009r.

Faktura nie została jeszcze zapłacona w całości. Na chwilę obecną z określonej na fakturze kwoty 924.966,18 zł Spółka zapłaciła 171.000,00 zł (24 sierpnia 2009r.).

Przedmiotem pytania Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT jest: • stan faktyczny dotyczący dotychczasowych rozliczeń z tytułu podpisania umowy licencyjnej z 29 czerwca 2009r.
 • zdarzenie przyszłe dotyczące przyszłych rozliczeń z tytułu podpisania umowy licencyjnej z 29 czerwca 2009r.Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy zauważyć, iż w sytuacji nieodpłatnego przekazywania prac architektonicznych Wnioskodawcy (projekty domów) na rzecz spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 kwietnia 2004r. mamy do czynienia z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującymi w tym okresie ustawodawca objął opodatkowaniem sprzedaż praw i udzielanie licencji i sublicencji ale w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej oraz udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – lecz wyłącznie w odniesieniu do programu komputerowego.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Jak stanowi art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym objęła jednakże zakresem opodatkowania wyłącznie udzielanie licencji i sublicencji ale w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej oraz udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – lecz wyłącznie w odniesieniu do programu komputerowego. Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę prac architektonicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 kwietnia 2004r. stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Nie można zatem objąć opodatkowaniem czynności, która pozostawała poza regulacją VAT.

Ustosunkowując się natomiast do zagadnienia nieodpłatnego przekazywania prac architektonicznych Wnioskodawcy na rzecz Spółki w okresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2008r., w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż w ocenie tut. organu w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług, zrównanym z odpłatnym świadczeniem usług, bowiem zastosowanie znajduje art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy bowiem zauważyć, iż przedmiotowe nieodpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki nie było związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę, gdyż czynności te zostały wykonane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, lecz nie na jej potrzeby (jak wynika z wniosku, Wnioskodawca „(…) dla utrzymania wysokiej pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku gotowych projektów domów (…) przekazywał jej do użytkowania kolejne prace swego autorstwa”, zatem bezspornie przedmiotowe czynności były wykonywane na potrzeby działalności Spółki).

Należy zauważyć, iż w ocenie tut. organu w ww. okresie, między Spółką a Wnioskodawcą istniała umowa (mimo że nie była zawarta w formie pisemnej), zgodnie z którą Wnioskodawca nieodpłatnie przekazywał spółce prawa majątkowe do projektów domów a Spółka je przyjmowała i wykorzystywała w prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym w przedmiotowej sytuacji nie jest możliwe określenie momentu otrzymania całości lub części zapłaty czy też terminu płatności. W konsekwencji powyższego w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie znajdują zastosowania regulacje szczególne wynikające z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT.

Ponadto należy wskazać, iż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami (w całości lub w części), gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w stosunku do czynności nieodpłatnego przekazywania prac architektonicznych Wnioskodawcy na rzecz Spółki w okresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2008r. obowiązek podatkowy powstał (stosownie do art. 19 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 16 ustawy o VAT) z chwilą, w której Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia faktury (o której mowa w art. 106 ust. 7 ww. ustawy), nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W związku z powyższym zawarcie przez Wnioskodawcę ze Spółką pisemnej umowy licencyjnej w dniu 29 czerwca 2009r. dotyczącej rozliczenia minionego okresu od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2008r. oraz wystawienie faktury za ten okres w dniu 30 czerwca 2009r. z terminem płatności 30 lipca 2009r. pozostaje bez wpływu na konieczność rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w poszczególnych miesiącach w okresie od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2008r. kiedy to usługi były świadczone bez pobrania należności tj. nieodpłatnie, natomiast w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 kwietnia 2004r. nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 14 b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Natomiast w myśl w art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

W kwestii zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w tym samym wniosku oraz w zakresie dotyczącym podatku dochodowego, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: