Drukuj

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu ? Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do przeniesienia powyższego prawa ? Kiedy sprzedający winien wystawić fakturę ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 02.06.2004 r., dotyczące skutków podatkowych odnośnie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje:

Zgodnie z zapisem określonym w art. 5 ust. 1 wymienionej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają, m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. l pkt ł ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy, w tym również przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Prawo wieczystego użytkowania gruntu jest innym niż własność prawem rzeczowym oraz niewątpliwie wartością niematerialną i prawną.

W przypadku jego zbycia nie spełnia definicji dostawy towarów, lecz stanowi świadczenie usług, a więc podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedstawionym w piśmie stanie faktycznym Spółka zawarła aktem notarialnym w dniu 25.03.2004 r. warunkową umowę sprzedaży, nabywając prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, przemysłowego. Sprzedający wystawił w dniu 30.04.2004 r. fakturę VAT i w tym też dniu uregulowano 100% ceny sprzedaży.

W w/w umowie zaznaczono, że przeniesienie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej prawo wieczystego użytkowania oraz, że umowa ta zostanie zawarta w miesiącu czerwcu 2004 r.

Zgodnie z powyższym stanem faktycznym wykonanie usługi, polegającej na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu nastąpi w miesiącu czerwcu 2004 r., a wiec w takim przypadku mają zastosowanie przepisy wymienionej na wstępie „nowej ustawy o VAT”.

W odpowiedzi na pytania należy stwierdzić, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym:
- obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstaje z chwilą wykonania usługi, a wiec w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawo wieczystego użytkowania gruntu, tj. w miesiącu czerwcu 2004 r., nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od daty zawarcia umowy (art. 19 ust. 1 i 4 ustawy),
- faktura winna być wystawiona nie później niż 7 dnia od dnia zawarcia tej umowy,
- określona w umowie cena należna sprzedawcy jest kwotą brutto zawierającą podatek, ponieważ stanowi całkowite spełnienie warunków umowy, a w umowie nie zastrzeżono, że jest to kwota netto bez podatku,
- do przeniesienia powyższego prawa należy stosować stawkę podatku 22%, ponieważ tylko zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolnicze, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), zwolnione jest od podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: