Drukuj

Czy zakup licencji w odniesieniu do programu komputerowego od zagranicznego kontrahenta, a następnie jej sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów lub usług. Nowelizacja tejże ustawy z dnia 15.02.2002 r. rozszerzyła katalog usług podlegających opodatkowaniu o udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego (art. 4 pkt 2 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż jak wskazuje Podatnik dokonuje on zakupu prawa do korzystania z licencji od zagranicznego kontrahenta, tut. organ podatkowy stwierdza, iż Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku z tytułu importu usług. W tym przypadku stosownie do przepisu art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, miejscem wykonania usługi jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce gdzie prowadzona jest działalność na terytorium RP, z którą związana jest świadczona usługa. Obowiązek podatkowy stosownie do przepisu art. 6 ust. 8b pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym powstanie z chwilą dokonania całości albo części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności.

Kwestia opodatkowania nośnika programu komputerowego w świetle faktu opodatkowania licencji nie ma znaczenia, ponieważ w cenę usługi licencyjnej wlicza się wartość nośnika. Odprzedaż nabytej licencji, czy upoważnienia do korzystania z licencji krajowym kontrahentom podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 2 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstanie z chwilą wskazaną w przepisie art. 6 ust. 8b pkt 13 w/w ustawy, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności.

Podobne interpretacje: