Drukuj

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zaległe opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów których termin płatności został odroczony lub które zostały rozłożone na raty z terminami płatności po dniu 01.05.2004 r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2004 r. znak: GG IIIb 7240/13/04, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zaległe opłaty za oddane w latach poprzednich tj. przed dniem 01.05.2004 r. w wieczyste użytkowanie grunty rozłożone zostały na raty lub odroczono terminy ich płatności, a odroczone terminy lub raty przypadają po dniu 01.05.2004 r. W związku z powyższym Starostwo zwróciło się z zapytaniem czy w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą odroczonego terminu płatności lub raty. Starostwo prezentuje stanowisko, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają zaległe opłaty za lata poprzednie rozłożone na raty z terminem płatności po 01.01.2004 r., jak i opłaty których termin płatności przypadał 31.03.2004 r., ale których termin płatności na wniosek użytkownika wieczystego przesunięto do końca roku 2004.

Zgodnie, z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również obrót prawami do wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Przepis ten stanowi bowiem, iż przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym też przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę , w jakiej dokonano czynności prawnej. Prawo użytkowania wieczystego gruntu jest prawem rzeczowym innym niż prawo własności i w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowi wartość niematerialną i prawną.
Zatem w świetle cytowanych wyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega oddanie (ustanowienie) przez podatnika prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Moment powstania obowiązku podatkowego od opłat wniesionych bądź, których termin płatności (z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności) przypada po dniu 30.04.2004 r. jest zróżnicowany i powstaje:

  1. w odniesieniu do opłat uiszczonych w okresie od 01.05.2004 r. do 24.06.2004 r. obowiązek podatkowy określony jest przepisem art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i powstaje on z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze,
  2. w przypadku opłat uiszczonych od dnia 25.06.2004 r. do dnia 14.02.2005 r. obowiązek podatkowy określał § 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm.) wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat.

Cytowany wyżej przepis § 3a został uchylony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem przejściowym § 2 nowelizacji rozporządzenia, w przypadku pobrania po 24.06.2004 r., a przed dniem 15.02.2005 r. całości lub części należności z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - przed upływem terminu ich płatności - obowiązek podatkowy z tytułu pobrania tych należności powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (wpłat), - w odniesieniu do opłat uiszczonych po dniu 14.02.2005 r. obowiązek podatkowy określony jest cyt. wyżej przepisem art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy i powstaje z chwila otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Jedynie w sytuacji, gdy opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zostały wniesione przed dniem 01.05.2004 r. nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast opłaty wniesione 01.05.2004 r. i po tej dacie podlegają opodatkowaniu również w sytuacji, gdy w związku z wnioskiem użytkownika termin ich wniesienia został przesunięty na okresy po 01.05.2004 r. Reasumując powyższe stwierdza się, iż przedstawione przez Starostwo stanowisko jest prawidłowe. Jednocześnie informuje się, że wymienione wyżej usługi podlegają opodatkowaniu tylko w przypadku, gdy świadczone są przez podatnika podatku od towarów i usług.
Art. 15 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy, stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wobec powyższego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oddanie (ustanowienie) prawa wieczystego użytkowania gruntu na podstawie decyzji administracyjnej.

Podobne interpretacje: