Drukuj

Czy w sytuacji, gdy użytkownik wieczysty nie dokona zapłaty opłaty rocznej do dnia 31 marca danego roku, to Starostwo mimo to ma obowiązek odprowadzić do dnia 25 kwietnia podatek VAT, czy też bez zapłaty nie ma obowiązku odprowadzać podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) i § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz.150) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie braku obowiązku uiszczania podatku w sytuacji braku zapłaty jest prawidłowe.

W dniu 09.03.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej, przedstawiając następujący stan faktyczny:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Do zadań Starosty należy m.in. :

  1. naliczanie, aktualizowanie oraz pobieranie opłat za prawo użytkowania wieczystego nabyte przez użytkownika w formie akty notarialnego
  2. aktualizowanie oraz pobieranie opłat za prawo użytkowania wieczystego ustanowione w drodze decyzji administracyjnych.

Pytanie podatnika brzmi: Czy w sytuacji, gdy użytkownik wieczysty nie dokona zapłaty opłaty rocznej do dnia 31 marca danego roku, to Starostwo mimo to ma obowiązek odprowadzić do dnia 25 kwietnia podatek VAT, czy też bez zapłaty nie ma obowiązku odprowadzać podatku VAT.
Zdaniem podatnika : W przypadku braku zapłaty nie należy naliczać i odprowadzać podatku VAT.

Na podstawie wyżej opisanego, przyjętego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa:
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz. 150) m.in. skreślono przepis § 3a rozporządzenia, określający szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, ( który powstawał z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15.02.2005 r. Wykreślenie z wyżej wymienionego. rozporządzenia Ministra Finansów przepisu § 3a powoduje, że do czynności oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego , wynikające z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z przepisami ustawy (art.19), obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady z chwilą dokonania dostawy lub z chwilą wykonania usługi. W przypadku gdy czynność powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później niż 7 dnia od dnia dokonania czynności. Jeżeli natomiast przed wykonaniem usługi pobrano część należności, obowiązek powstaje z chwilą otrzymania tej części.

Ponieważ użytkowanie wieczyste ma charakter usługi ciągłej, zgodnie z wyżej wymienionymi ogólnymi zasadami przewidzianymi w ustawie, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Przepis § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zawarty został przepis przejściowy , odnoszący się do sytuacji, gdy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wniesione zostały po dniu 24.06.2004 r. (czyli po wprowadzeniu uchylonego obecnie przepisu § 3a) , a przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia i przed upływem płatności tych opłat- w takim przypadku obowiązek podatkowy nadal powstawał będzie z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat. W pozostałych sytuacjach podatek winien zostać rozliczony na zasadach ogólnych wyżej opisanych. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja :

  1. Dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia , traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
  2. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej , do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa) .
  3. Pozostałe zagadnienia zostaną rozpatrzone w oddzielnym postanowieniu

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: