Drukuj

Czy zapłata zryczałtowanego odszkodowania (zatrzymanie zadatku) nie stanowi czynności opodatkowaniej podatkiem VAT? Czy w przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy z winy kupującego, Spółka powinna: wystawić fakturę korygującą w stosunku do faktury dokumentującej przyjęcie zadatku na podstawie umowy sprzedaży,obniżyć kwotę podatku naleznego, wynikającego z faktury korygujęcej,wystawić notę księgową na kwotę otrzymanego zadatku.

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia:


- uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zajmuje się Ona sprzedażą naczyń i przyborów gospodarstwa domowego w systemie tzw. sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli handlowych działających w imieniu i na rzecz Strony. Przedstawiciel handlowy ma obowiązek pobrać każdorazowo od kupującego zadatek w wysokości 5 % lub 10 % ceny produktu, w momencie składania zamówienia. Na kwotę zadatku wystawiana jest faktura VAT. Pozostałą część należnej kwoty kupujący ma obowiązek zapłacić nie później niż 4 tygodnie przed ustalonym terminem dostawy produktu. Zgodnie z umową i art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. W takiej sytuacji Strona zwraca kupującemu kwotę zadatku i wystawia fakturę korygującą w stosunku do faktury wystawionej przy pobraniu zadatku. W przypadku jednak, gdy kupujący nie odstąpił od umowy w wyznaczonym terminie i zarazem nie spełni warunków umowy, w szczególności nie zapłaci w terminie pozostałej części ceny za zamówiony towar, Strona zgodnie z umową, ma prawo odstąpić od umowy i zatrzymać kwotę wpłaconego zadatku. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie słuszności jej stanowiska, iż w takim przypadku winna wystawić fakturę korygującą w stosunku do faktury dokumentującej pobranie zadatku na podstawie umowy sprzedaży i obniżyć kwotę podatku należnego na podstawie § 19 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym faktura wystawiona przy otrzymaniu zadatku podlega korekcie, gdyż dokumentuje czynność, która nie doszła do skutku. Zatrzymanie zadatku jako zryczałtowanego odszkodowania nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z tym zatrzymany zadatek winien być udokumentowany notą księgową.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971) fakt otrzymania przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi części lub całości należności powinien zostać udokumentowany fakturą wystawianą nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Stosowanie do ust. 2 w/w paragrafu również otrzymanie każdej kolejnej części należności (zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty) przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna potwierdzać faktura wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym ją pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W przypadku gdy po wystawieniu faktury dochodzi do zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, podatnik obowiązany jest na podstawie § 19 ust. 3 pkt 2 w związku z ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów wystawić fakturę korygującą. Zgodnie z ust. 4 § 19 rozporządzenia Ministra Finansów sprzedawca obowiązany jest posiadać w takim przypadku potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust, 1 ustawy.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym, tj. w przypadku zatrzymania kwoty wpłaconego zadatku jako odszkodowania w związku z odstąpieniem od umowy brak jest podstaw do zastosowania cytowanego wyżej przepisu § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów.

Podobne interpretacje: