Drukuj

Z jaką datą powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie sądu przez adwokata (wynagrodzenie za tzw. "urzędówki").

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 18.05.2005 (data wpływu 23.05.2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie sądu przez adwokata.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.14a §1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a §4 Ordynacji podatkowej - następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 23.05.2005 zwróciła się Pani m.in. z zapytaniem kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez adwokata usług udzielenia pomocy z urzędu tzw. "urzędówki" zlecanej przez sąd.

W Pani ocenie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za świadczenie ww. usług powstaje z chwilą otrzymania należności za obronę z urzędu. Problem ten Pani zdaniem został już wyjaśniony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r (Dz.U. nr 95 poz.797) który obowiązuje od 01.06.2005r. Zdaniem Pani powyższa zasada powinna być również stosowana co do należności przekazanych przez sąd i prokuraturę za tzw. "urzędówki" od dnia 01.05.2004r a nie od daty uprawomocnienia się orzeczenia ww. organów.

Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust.2 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz.970 z późn. zm.), w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Należy zaznaczyć, iż powyższa regulacja prawna została wprowadzona rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 25 maja 2005r (Dz. U. nr 95 poz. 798) i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2005r.

Do chwili wejścia w życie powyższych uregulowań obowiązek podatkowy w myśl przepisu art.19 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) z tytułu wykonania usługi adwokackiej powstaje z dniem wykonania usługi.

Datą wykonania usługi adwokackiej będzie zatem data uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, w którym określone jest wynagrodzenie za czynności adwokackie(również pomimo braku uregulowania należności za wykonane usługi do tego dnia). Bowiem podstawą do naliczenia tego wynagrodzenia jest prawomocny wyrok bądź orzeczenie sądu II instancji, nie zmieniający orzeczenia w części zasądzonego wynagrodzenia. Bez prawomocnego wyroku sądu niemożliwe jest ustalenie kwoty należnej z tytułu obrony z urzędu.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika.

Stosownie do treści art.14b §1 Ordynacji podatkowej: interpretacja o której mowa w art.14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Zgodnie z art.14b §2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5.

Na niniejsze postanowienie w trybie art.14a §4 i art.236 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Tutejszego Urzędu wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 §2 pkt.1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr 253 poz.2532 ) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek tej opłaty określona została w załączniku do ww. ustawy i wynosi 5 zł od podania oraz 50 gr. od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: