Drukuj

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie energii elektrycznej?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Spółka handluje energią elektryczną zgodnie z zasadami wynikającymi z zawieranych umów handlowych. W umowach tych strony ustalają między innymi warunki płatności, a także precyzują terminy płatności. Zgodnie z zawartymi umowami poszczególne dostawy realizowane są na podstawie porozumień transakcyjnych, rozumianych jako dokumenty, w których dokonywane są uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące ilości sprzedawanej energii, harmonogramu dostaw, ceny, miejsc dostarczania, odbiorcy a także sposobu zabezpieczenia należnego wykonania umowy. Zgodnie z umową Spółka może wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych lub przedpłat, zabezpieczenia są określone w porozumieniach transakcyjnych. Na mocy tych porozumień nabywca zobowiązany jest do wniesienia między innymi wpłaty z tytułu należnego wykonania umowy w postaci przedpłaty, nie później niż do drugiego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia dostaw.

Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej powstaje z chwilą upływu terminu płatności określonym w umowie.

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

a. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,

b. świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18,

c. świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Z konstrukcji art.19 ustawy o VAT wynika jednoznacznie, iż przywołany ust.13 ma charakter szczególny w stosunku do ust. 11, regulującego zasady powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej przedpłaty, zaliczki, zadatku bądź raty. A zatem ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania przy ustalaniu obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w ust. 13 pkt 1.

Z kolei zgodnie z art.19 ust 15 w/w ustawy w przypadku określonym w ust. 10,13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Z treści w/w przepisu wynika wprost, iż jego zakres przedmiotowy nie obejmuje dostaw towarów i świadczeń usług enumeratywnie określonych w art.19 ust.13 pkt 1.

Uwzględniając powyższe oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku z którego wynika, iż w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej określone są terminy płatności, stwierdzić należy, iż obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art.19 ust13 pkt 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Podobne interpretacje: