Drukuj

Czy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej obowiazek podatkowy, podobnie jak za zaliczeniem pocztowym, powstaje z chwilą otrzymania zapłaty?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2005 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za pośrednictwem firm kurierskich

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej, podobnie jak za zaliczeniem pocztowym, powstaje z chwilą otrzymania zapłaty zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r , o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pani "X" w dniu 24.06.2005 r. złożyła wniosek o udzielenie interpretacji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Stan faktyczny:

Podatniczka poinformowała, iż dokonuje sprzedaży wysyłkowej drobnych artykułów przemysłowych za pośrednictwem firm kurierskich. Uważa, iż dostawę tę można potraktować identycznie jak dostawę dokonaną za pośrednictwem poczty, a więc moment powstania obowiązku podatkowego zdaniem podatniczki też powinien być identyczny czyli zgodny z przepisami art. 19 ust. 13 pkt 6 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wątpliwości budzi także określenie uwidocznione na dokumentach przesyłkowych „ za pobraniem”, a nie za „ zaliczeniem pocztowym ”, uważa jednak, iż jest to jednoznaczne, gdyż forma zapłaty jest identyczna.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu podziela pogląd podatniczki w tej sprawie uznając, iż skoro zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym, to w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej, moment powstania obowiązku podatkowego jest identyczny.

Analizując zapis art. 19 ust. 13 pkt 6 należy stwierdzić, iż przepis dotyczący dostawy wysyłkowej nie dotyczy wyłącznie zaliczenia pocztowego, realizowanego przez Pocztę Polską, lecz także prywatnych firm np. kurierskich, umożliwiających wysyłkę towarów za zaliczeniem pocztowym.

Ponieważ ustawodawca nie zdefiniował określenia „za zaliczeniem pocztowym” i „za pobraniem”, natomiast uzależnił powstanie obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania zapłaty, od dokonanej dostawy wysyłkowej, a więc dokonania przez odbiorcę zapłaty za dostarczoną przesyłkę drogą pocztową bądź przez firmy kurierskie, należy traktować te pojęcia jednoznacznie.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji

Powyższa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: