Drukuj

Czy w przypadku sprzedaży drzewa "loco las na pniu" obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, w tym co do terminu wystawienia faktury VAT, powstaje w dniu dokonywania ścinki drzewa i wystawienia przez nadleśniczego tzw. kwitu wywozowego, czy w dniu zawarcia umowy?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22 kwietnia 2005 r. (data wpływu: 26 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 26 kwietnia 2005 r. wpłynął wniosek, w którym zwrócili się Państwo z zapytaniem, czy w przypadku sprzedaży drzewa „loco las na pniu" obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, w tym co do terminu wystawienia faktury VAT, powstaje w dniu dokonywania ścinki drzewa i wystawienia przez Nadleśniczego tzw. kwitu wywozowego, czy wdniu zawarcia umowy.

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:
Podatnik w ramach prowadzonej gospodarki leśnej prowadzi m.in. planowaną sprzedaż drzewa z lasów państwowych dla zainteresowanych przedsiębiorstw w dwóch formach: „loco skład" i „loco las na pniu". Forma „loco las na pniu" polega na tym, że przedmiotem sprzedaży jest drzewo rosnące, nie obrobione. Cena sprzedaży obejmuje jedynie katalogową cenę drzewa, powiększoną o podatek od towarów i usług. Zgodnie z zawartą umową, koszty wydania, odebrania drzewa, obciążają kupujące przedsiębiorstwo. Zdaniem Podatnika, obowiązek podatkowy, w tym co do wystawienia faktury VAT, powstaje w dniu wystawienia tzw. kwitu wywozowego, będącego uprawnieniem do pobrania - wydania drzewa z lasu.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ważnym jest również fakt zawarty w art. 5 ust. 2 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, iż powyższe czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Natomiast przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – o czym stanowi art. 7 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru. Natomiast jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru.

W związku z powyższym do Państwa należy ocena, w którym momencie następuje wydanie kupującemu towaru, tj. drzewa przy dostawie w formie „loco las na pniu", przy jednoczesnym spełnieniu warunku przeniesienia własności towaru. Jeżeli jest to moment wystawienia tzw. kwitu wywozowego będącego uprawnieniem do pobrania - wydania drzewa z lasu, obowiązek podatkowy powstaje w momencie jego wystawienia. Natomiast jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru.

Jednocześnie Naczelnik pragnie zwrócić uwagę na art. 19 ust. 11 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, w którym jest mowa o tym, iż obowiązek podatkowy powstaje również w chwili otrzymania części należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, raty, przed wydaniem towaru.

Zatem przedstawione przez Państwa stanowisko, przy spełnieniu warunków zawartych w wyżej opisanych przepisach prawnych, jest prawidłowe.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, w dacie wydania postanowienia, nie toczyło się postępowanie podatkowe, jak również kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: