Drukuj

dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do robót instalacyjnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu robót instalacyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu wyjaśnia, co następuje:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi pan działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót instalacyjnych polegających na zakładaniu instalacji komputerowych, elektrycznych, przeciwpożarowych oraz zabezpieczających przed włamaniem w budynkach użyteczności publicznej. Po wykonaniu robót wystawia pan fakturę VAT dla odbiorcy, ewidencjonuje ją w rejestrze sprzedaży, a następnie deklaruje w miesiącu wystawienia faktury. Wnosi pan o udzielenie odpowiedzi w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wykonywanymi usługami. Równocześnie przedstawia pan swój pogląd - pana zdaniem „obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami art. 8b pkt 2 lit. d powstaje z tytułu wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Przepis ten wyznacza uprawnienie podatnikowi do odłożenia obowiązku do czasu otrzymania zapłaty. Wcześniejsze wykonanie tego obowiązku nie stanowi naruszenia zasad określonych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT. Budżet państwa nie ponosi w tym wypadku żadnego uszczuplenia wręcz przeciwnie”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu informuje:

Wykonywane przez pana roboty instalacyjne mogą być zaliczone do usług budowlanych, budowlano-montażowych, jeżeli są one na trwale związane z obiektem. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy przy wykonywaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług.

W rozpatrywanej sprawie należy zwrócić również uwagę na przepis § 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 § 40 cyt. rozporządzenia, fakturę dokumentującą wykonanie usług budowlanych lub budowlano-montażowych wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, przy czym w ust. 2 zawarte jest zastrzeżenie, że faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Z relacji powyższych przepisów wynika, że ustawodawca w odmienny sposób określił moment wystawienia faktury VAT i moment powstania obowiązku podatkowego, a tym samym moment obowiązku rozliczenia podatku należnego i sprzedaży w deklaracji VAT-7 z tytułu wykonanych usług. Podatnik ma obowiązek rozliczyć fakturę VAT w miesiącu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Dodatkowo tut. organ podatkowy nadmienia, iż w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych będzie miał również zastosowanie art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy o podatku VAT.

W obecnym stanie prawnym ustawodawca wyraźnie określił dla enumeratywnie wymienionych w ustawie rodzajów usług w tym m.in. usług budowlanych, budowlano-montażowych odrębny moment powstania obowiązku podatkowego niż określony w art. 6 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o podatku VAT. Przytoczony przepis art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy o podatku VAT precyzyjnie określa moment powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych, nie pozostawiając podatnikowi możliwości wyboru innego terminu. Z kolei przepis art. 10 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy i w tym terminie - na podstawie art. 26 ust. 1 - bez wezwania przez urząd skarbowy do obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Regulacja zawarta w artykule 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku VAT stanowi dyspozycję dla organu podatkowego, dlatego nie można rozpatrywać w kategoriach naruszenia bądź nie przez podatnika.

Zdaniem tut. organu podatkowego, podatnik nie ma uprawnień do samodzielnego wyboru terminów jednoznacznie sprecyzowanych przez ustawodawcę, nawet jeśli prowadziłoby to do wcześniejszego zapłacenia nieistniejących jeszcze zobowiązań podatkowych. Stanowisko podatnika odnośnie dowolności rozliczania sprzedaży i podatku należnego z tytułu wykonywania usług budowlanych lub budowlano-montażowych nie znajduje uzasadnienia w powołanych przepisach prawa podatkowego.

Złożenie deklaracji korygującej jest uprawnieniem podatnika a nie wypełnieniem wskazań czy poleceń organu podatkowego. Podatnik ma prawo do złożenia deklaracji korygujących z zachowaniem przepisów zawartych w rozdziale 10 działu III ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) z uwzględnieniem art. 27 ust. 7 oraz powołanych w niniejszej informacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Powyższej informacji udzielono o przedstawiony w piśmie stan faktyczny. Niniejsza informacja obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.

Podobne interpretacje: