Drukuj

Czy w miejscach, w których podatnik posiada tylko ekspozycję mebli, a chciałby przyjmować zaliczki na poczet ewentualnych zamówień, powinien zainstalować kasy fiskalne służące ewidencjonowaniu zaliczek ? Czy konieczne jest fakturowanie wszystkich zaliczek, nawet jeżeli osoba nie jest zainteresowana otrzymaniem faktury ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wyjaśnia co następuje:

1.W zakresie ewidencjonowania zaliczek przy użyciu kasy fiskalnej: Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stanowi w myśl art. 111 ust. 1, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl art. 29 ust. 1. obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, iż w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. W związku z powyższym otrzymaną zaliczkę od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego należy zaewidencjonować przy użyciu kasy fiskalnej w myśl art. 111 ust. 1 w. cyt. ustawy o VAT.

2.W zakresie wystawienia faktury VAT:
Zgodnie z art. 106 ust. 1 podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.Ustęp 3 tego artykułu stanowi, iż przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jednakże podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury (art. 106 ust. 4). W związku z tym, w sytuacji gdy zaliczka pobrana będzie od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i osoba ta:
- nie będzie żądała wystawienia faktury VAT – nie ma obowiązku fakturowania otrzymanej zaliczki,
- zażąda wystawienia faktury VAT – powstanie obowiązek zafakturowania otrzymanej zaliczki.

Ponadto tut. Organ informuje, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Podobne interpretacje: