Drukuj

Zdaniem Podatnika, w przypadku, otrzymania faktur za usługi przeładunkowe (dotyczące świadczonych usług transportowych) od kontrahenta z UE (Spółka podała swój NIP UE), które dotyczą tras przewozów z Niemiec do Francji oraz z Polski do Niemiec, należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla usług przeładunkowych jako szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług pomocniczych do usług transportowych. Jednocześnie, Podatnik informuje, iż usługi przeładunkowe, zgodnie z zasadami PKWiU mieszczą się w grupowaniu 63.40.20-00.00 „Usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, pozostałe”.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług przeładunkowych świadczonych przez kontrahentów z UE, związanych z usługami transportowymi na trasie z Niemiec do Francji oraz z Polski do Niemiec.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest świadczenie usług, m.in.:

- międzynarodowego transportu towarów,

- spedycji,

wewnątrzwspólnotowego transportu towarów.

Przedmiotowe usługi są wykonywane własnymi środkami transportu oraz podzlecane do wykonania innym przewoźnikom.

W ramach wykonywanej działalności gospodarczej, Spółka świadczy usługi transportowe na rzecz kontrahentów z kraju Unii Europejskiej, oraz spoza terenu UE. Przewóz następuje na trasie z Niemiec do Francji oraz na trasie z Polski do Niemiec.

W związku z wykonywaniem ww. usług Spółka została obciążona kosztami przeładunku przez kontrahentów z UE . Powyższe usługi przeładunkowe są świadczone na terenie Wspólnoty tzn. na terenie Niemiec. Ponadto, Podatnik podnosi, iż kontrahenci pochodzący z kraju Unii Europejskiej to firmy nie posiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Zdaniem Podatnika, w przypadku, otrzymania faktur za usługi przeładunkowe (dotyczące świadczonych usług transportowych) od kontrahenta z UE (Spółka podała swój NIP UE), które dotyczą tras przewozów z Niemiec do Francji oraz z Polski do Niemiec, należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla usług przeładunkowych jako szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług pomocniczych do usług transportowych. Jednocześnie, Podatnik informuje, iż usługi przeładunkowe, zgodnie z zasadami PKWiU mieszczą się w grupowaniu 63.40.20-00.00 „Usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, pozostałe”.

Wnioskująca zwraca się o potwierdzenie prezentowanego stanowiska.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż Spółka jest nabywcą usług przeładunkowych (związanych ze świadczonymi usługami transportowymi), świadczonych przez kontrahentów z UE na terytorium Niemiec. Wobec szczególnego charakteru ww. usług koniecznym jest określenie miejsca ich świadczenia, stosownie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postanowieniem nr ZP/443-181/2/06 z dnia .... .11.2006 r., udzielił Spółce odpowiedzi stanowiącej, iż w opisywanym stanie faktycznym Spółka dokonuje importu przedmiotowych usług przeładunkowych. W myśl regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Wnioskująca staje się w świetle prawa podatnikiem z tytułu nabycia ww. usług.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż stosownie do regulacji art. 19 ust. 1 ww. ustawy podatkowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl natomiast art. 19 ust. 13 pkt 2) lit. b) ww. ustawy podatkowej, dla usług przeładunkowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

W świetle art. 19 ust. 19 ww. ustawy, przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług.

Stosownie do powyższego, należy stwierdzić, iż ustawodawca przewidział dla usług przeładunkowych szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, odmienny od zasady ogólnej wyrażonej w przywoływanym art. 19 ust. 1. Wnioskująca, określając moment powstania obowiązku podatkowego w związku przedmiotowymi usługami przeładunku towarów powinna zatem, zastosować regulację art. 19 ust. 13 pkt 2) lit. b) ww. ustawy podatkowej.

W związku z powyższym, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: