Interpretacje w temacie: Definicje legalne

Ścieżka aktualnego tematu

Czy towar zakupiony od podatnika unijnego, a pochodzący z terytorium państwa trzeciego jest importerem, czy dostawą wewnątrzwspólnotową?

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazuje, iż jako Kupujący, zawarł w dniu 11 czerwca 2003 r. umowę z francuską spółką, na zakup fosforytów marokańskich. Z umowy wynika, że: - Sprzedający dokonuje zafrachtowania statku i kosztami obciąży Kupującego, - Sprzedający nabywa towar dla Kupującego na bazie Casablanca i czarteruje statek oraz ubezpiecza towar i fracht, następnie sprzedaje towar Kupującemu na ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie kontrahentom dokumentacji przetargowej?.

Pismem z dnia 8 lipca 2004, Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisu art.2 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Stan faktyczny: Spółka objęta jest ustawą o zamówieniach publicznych i w związku z tym przekazuje kontrahentom dokumentację dotyczącą warunków zamówienia . Czy przekazanie takiej dokument ...

Pytanie spółki dotyczy określenia stawki podatku VAT na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a mianowicie: roboty związane z budową linii oświetlenia ulicznego, roboty dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci, roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Wykonanie budowy linii elektroenergetycznych dotyczy oświtlenia ulicznego dla mieszkańców miasta i bocznych ulic osiedla mieszkaniowego.

W związku z pismem podatnika z dnia 16.07.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: Pytanie Spółki dotyczy określ ...

Dotyczy udokumentowania sprzedaży eksportowej.

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że produkuje on i sprzedaje swoje wyroby na rynku krajowym, zagranicznym i wewnątrzunijnym. W przypadku, gdy nabywcą jest firma z USA a towar dostarczany jest przez pośrednika litewskiego, potwierdzeniem takiej transakcji są: - dokument SAD - dokument CMR - faktura sprzedaży eksportowej wystawiona na firmę z USA - specyfikacja towarowa Ponadto dokumentami p ...

Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych wykonanych w budynkach szkół i szpitala w m-cu kwietniu , do których zostały wystawione faktury VAT 30 kwietnia 2004 r. ze stawką 7 %

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 20 maja 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabyte grunty rolne, z których podatnik po 7 latach wydzielił działki budowlane celem ich sprzedaży oraz dzierżawa prywatnego lokalu z przeznaczeniem na sklep osobie trzeciej ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach przedstawionych w piśmie z dnia 23 lipca 2004 r , dotyczących sprzedaży działek budowlanych oraz dzierżawy prywatnego lokalu z przeznaczeniem na skl ...

Czy ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów podlega ustawie o podatku VAT, co ewntualnie stanowi podstawę opodatkowania i czy opłaty ustalone przed 1 maja 2004r. podlegają ww. ustawie, a także czy zwolnienie od podatku lokalu mieszkalnego dotyczy również ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, z którym lokal w części ułamkowej jest trwale związany ?

Ze stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym: - ustanawia prawo użytkowania wieczystego gruntów gminnych i Skarbu Państwa - oddaje nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste - za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste podatnik pobiera opłatę pierwszą i opłaty roczne ...

Czy pod pojęciem urzędu celnego wyjścia należy rozumieć graniczny urząd celny czy również inny urząd celny na terytorium UE ?

Zgodnie z art.2 pkt.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz.535 / eksport towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust.1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez: dostawcę lub w jego imieniu albo nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraj ...

Pytanie dotyczy stosowania stawki podatku VAT na usługi remontowe wykonywane w budynku szkoły.

W związku z pismem z dnia 20.07.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j ...

Generowanie strony w 116 ms