Drukuj

Czy w związku z ww. opisanym stanem faktycznym nasza firma jest podmiotem pośredniczącym oraz czy musimy składać wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności i zabezpieczenie akcyzowe oraz czy musimy składać jakiekolwiek inne dokumenty? W związku z wieloma niejasnościami chcielibyśmy dowiedzieć się czy nasi klienci, którzy kupują od nas butle muszą składać nam jakieś dokumenty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2009 r. (data wpływu 15.06.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie statusu podmiotu jako podmiotu pośredniczącego przy sprzedaży gazu w butlach gazowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie statusu podmiotu jako podmiotu pośredniczącego przy sprzedaży gazu w butlach gazowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Nasza firma zajmuje się sprzedażą butli gazowych 11 kg (propan butan). Zakupujemy butle z rozlewni gazowej, która jest składem podatkowym. Prowadzimy sprzedaż hurtową (dostarczając butle na stacje paliwowe) oraz sprzedaż detaliczną (zaopatrując naszą stację gazową). Na naszej stacji sprzedajemy butle osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom, którzy używają je według swoich potrzeb.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy w związku z ww. opisanym stanem faktycznym nasza firma jest podmiotem pośredniczącym oraz czy musimy składać wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności i zabezpieczenie akcyzowe oraz czy musimy składać jakiekolwiek inne dokumenty...
  2. W związku z wieloma niejasnościami chcielibyśmy dowiedzieć się czy nasi klienci, którzy kupują od nas butle muszą składać nam jakieś dokumenty...

Zdaniem Wnioskodawcy, kupując butle gazowe ze składu podatkowego nie jest podmiotem pośredniczącym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 28 przedmiotowego załącznika nr 1 do ustawy określony został jako wyrób akcyzowy o kodzie CN 2711 gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Stosownie do art. 2 pkt 23 podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Jednocześnie należy wskazać, iż na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228), dla zastosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nie muszą być spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, w sytuacji używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym, o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, że Wnioskodawca nabywa ze składu podatkowego butle gazowe 11 kg (propan butan) a następnie sprzedaje je na stacje paliwowe oraz zaopatruje swoją stację gazową, z której sprzedaje je osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom.

Analizując stan faktyczny przedstawiony we wniosku w oparciu o wyżej powołane przepisy ustawy o podatku akcyzowym należy stwierdzić, iż przypadki określone w art. 32 ust. 3 wprowadzone zostały w celu monitorowania obrotu wyrobami akcyzowymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie pod kątem spełniania przez podmioty dokonujące obrotu tymi wyrobami warunków zwolnienia.

Skoro zatem dla zastosowania zwolnienia dla butli z gazem wynikającego z § 6 pkt 2 rozporządzenia nie muszą być spełnione ustawowe warunki uprawniające dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, to konsekwentnie dla zastosowania tego zwolnienia nie znajduje celu wymaganie zastosowania określonych przypadków, w których miałyby być przemieszczane te wyroby.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności opisanej we wniosku nie występuje jako podmiot pośredniczący w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Jak wskazano powyżej, ustawa nie przewiduje spełnienia jakichkolwiek warunków wymienionych w ust. 5-13 artykułu 32, zarówno do podmiotu dokonującego sprzedaży gazu w butlach, w sytuacji w jakiej występuje Wnioskodawca, jak również warunków w stosunku do nabywców tego gazu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: