Drukuj

Zwrot wydatków związanych z budową domu letniego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego – jest prawidłowe, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenie na budowę domu letniego nie było wymagane.


UZASADNIENIE


W dniu 12 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Pismem z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr ITPB2/415-925/09-2/TJ wezwano Pana do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku. Braki wykazane w wezwaniu uzupełniono w dniu 8 lutego 2010 r. (data wpływu).


W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.


W dniu 2 czerwca 2009 r. zawarł Pan umowę sprzedaży domu drewnianego. Sprzedawca, zgodnie z umową, dostarczył na wskazaną przez Pana działkę ogrodową, której jest Pan współwłaścicielem wraz z żoną, dom drewniany składający się z następujących elementów:


 • elementy drewniane i montażowe;
 • ocieplenie wełną mineralną;
 • wykończenie w boazerii;
 • stolarka okienna z szybami zespolonymi (5 szt.) z okiennicami;
 • stolarka drzwiowa (2 szt.);
 • 1 komplet bloczków betonowych.


Z powyższych elementów został zmontowany i oddany do użytku domek drewniany letni, ocieplony, wykończony boazerią i pokryty papą. Dom ten służył będzie zaspokojeniu Pana potrzeb mieszkaniowych. Wyposażony jest w instalację elektryczną i grzewczą oraz posiada instalację wodną. Budynek ten posiada więcej niż jedno pomieszczenie mieszkalne. Dodatkowo podaje Pan, iż nie posiada pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku, gdyż, zgodnie z ustawą przy budowie budynku do 35 m2 nie jest wymagane posiadanie takiego pozwolenia.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


Czy w związku z zakupem domu drewnianego, dostarczonego w poszczególnych elementach i zamontowanego na działce ogrodowej jako budynek letni, przysługuje prawo do zwrotu poniesionych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM 1)...


Zdaniem Wnioskodawcy zmontowany na działce domek z drewna jest budynkiem letnim i mieści się w wykazie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w pkt 18 PKWiU 20.30.20-02.10 – budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna i materiałów drewnopochodnych. Powierzchnia domu nie przekracza 35m2 i zbudowany został na bloczkach betonowych, nie wymagających fundamentów. W związku z powyższym przysługuje mu prawo do zwrotu części podatku VAT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenie na budowę domu letniego nie było wymagane.


Jak stanowi art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zmianami) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:


 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.


Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2), a dotyczy on wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3). Przy czym, stosownie do art. 2 pkt 2 ww. ustawy przez podatek VAT rozumie się podatek od towarów i usług o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust.1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006r. Nr 1, poz. 1). Pod pozycją 18 ww. załącznika widnieje symbol PKWiU 20.30.20 – 02.10, który obejmuje budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Jak wynika z przytoczonego art. 3 ust. 1 pkt 1, jednym z rodzajów inwestycji, których realizacja daje prawo do zwrotu, jest budowa budynku mieszkalnego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, budynkiem mieszkalnym jest budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Określając pojęcie budynku odnieść się należy natomiast do definicji zawartej w prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2).

Wskazany w przytoczonym przepisie wymóg „trwałego związania budynku z gruntem” oznacza posadowienie budynku na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego trwałość i stateczność.

Fundamentem jest natomiast element konstrukcyjny przenoszący obciążenia z innych elementów konstrukcyjnych takich jak ściany i dach bezpośrednio na grunt.

Dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego znaczenie ma również przeznaczenie budynku. Nie jest istotna klasyfikacja statystyczna danego obiektu budowlanego. Znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wybudowany w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane natomiast przez np. wybudowanie budynku, w którym dana osoba będzie mieszkała. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania, ale nie może być to również przemijający i krótkotrwały pobyt. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu.

Powyższe oznacza więc, że za budynek mieszkalny uznać można obiekt budowlany zawierający przestrzeń wewnętrzną lub pomieszczenie wydzielone z otaczającej przestrzeni w sposób odpowiedni do przeznaczenia jego całości lub części, posadowiony na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego stateczność, posiadający odpowiednią konstrukcję budowlaną i pokrycie (dach), który służył będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych


W art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym określone zostały warunki konieczne do uzyskania prawa do zwrotu. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:


 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.


Pojęcie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 11 ustawy prawo budowlane i oznacza ono tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Natomiast sytuacje, w których prawo budowlane nie wymaga przed rozpoczęciem inwestycji uzyskania pozwolenia na budowę wskazano w art. 29 tej ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na działce, której jest Pan współwłaścicielem wybudował Pan z dostarczonych elementów budynek drewniany, letni, który służył będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Budynek ten wyposażony jest we wszystkie instalacje i przyłącza oraz nadaje się do zamieszkania. Powierzchnia domu nie przekracza 35 m2 i zgodnie z prawem budowlanym, co wynika z Pana oświadczenia, do jego postawienia nie było wymagane pozwolenie na budowę.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, jeżeli na budowę domu letniego, o którym mowa we wniosku, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie było wymagane pozwolenie na budowę, a dom ten służył będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przysługuje Panu prawo do zwrotu części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w związku z jego budową.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: