Drukuj

Czy spółka transakcję polegającą na zakupie towaru od kontrahenta z Niemiec, który to towar przywożony jest z terytorium Ukrainy przez przewoźnika ukraińskiego, powinna traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy import towarów?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 grudnia 2006 roku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy towar zakupiony od kontrahenta z Niemiec ale przywiedziony przez przewoźnika ukraińskiego z Ukrainy należy traktować jako import towarów uznaje stanowisko podatnika

za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2006 roku spółka jawna A. L. i s. T. I złożyła do tut. organu podatkowego wniosek co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest produkcja wyrobów tartacznych. Do produkcji wyrobów wykorzystuje drewno jako podstawowy surowiec. Zakupów drewna dokonuje od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Kontrahenci zagraniczni to jedna firma z Niemiec oraz dwie firmy z Ukrainy. W przypadku firmy z Ukrainy zakupów spółka dokonuje w ramach importu posiadając stosowne dokumenty odprawy celnej.

Natomiast w przypadku kontrahenta z Niemiec faktura wystawiana jest przez firmę niemiecką, należności za zakupiony towar regulowane są na konto niemieckiego banku. Jednak towar przywożony jest z Ukrainy przez przewoźnika ukraińskiego. Po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej towar zostaje poddany odprawie celnej i po uregulowaniu zobowiązań celno-podatkowych towar jest zwalniany z Urzędu Celnego.

W/w transakcję traktuje spółka jako import i wykazuje w deklaracji VAT-7 w poz. 46 i 47 czyli odlicza podatek naliczony zawarty w dokumencie celnym SAD.

Co kwartał podmiot sporządza „Informacje o Wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach” nie uwzględniając tych transakcji, gdyż transakcje z kontrahentem niemieckim traktuje jako import towarów. Natomiast kontrahent niemiecki wykazuje w/w transakcje w systemie VIES jako dostawy wewnątrzwspólnotowe.

W związku z tym powstała wątpliwość dotycząca kwestii, czy spółka opisaną transakcję powinna traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy import towarów.

Po przeanalizowaniu obowiązującego stanu faktycznego oraz stanu prawnego stwierdzam, co następuje;

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. import towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium nie wchodzące w skład Wspólnoty, natomiast przez terytorium kraju należy rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonywanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl przytoczonych przepisów w odniesieniu do przedmiotowej transakcji, stwierdzam, iż w sytuacji gdy towar został dostarczony bezpośrednio do spółki A. L. i s. T. I przez firmę z Ukrainy /państwa trzeciego/ a spółka uiściła wymagane należności celne oraz podatkowe i otrzymała dokument odprawy celnej SAD, to transakcja taka będzie importem towarów.

Bez znaczenia pozostaje fakt wystawienia przez kontrahenta z Niemiec faktury z podanym nr NIP do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Spółka ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego z dokumentu celnego. Kwestia ta została uregulowana w art. 86 - 93 ustawy VAT. W myśl art. 86 ust. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 3-7, suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, a w przypadku importu - podatek należny z tytułu importu towarów wynikający z dokumentu celnego /art. 86 ust. 2 pkt 2/.

W przypadku importu towarów, podobnie jak w sytuacji nabycia towarów i usług w kraju przyjęto w art. 86 ust. 10 pkt 1 zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, którego źródłem jest import towarów, powstaje w okresie, w którym podatnik otrzymał dokument celny lub zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy VAT w następnym okresie rozliczeniowym.

W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z importem towarów. Wobec powyższego podmiot nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach wynikającego z art. 100 ust. 1 ustawy VAT.

Wobec powyższego postanowiłem jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia interpretacji (...).

Podobne interpretacje: