Drukuj

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do robót zrealizowanych na obiekcie budownictwa mieszkaniowego: - wykonanie instalacji co, wody , kanalizacji oraz wentylacji mechanicznej wraz z materiałami, - dostawa i montaż dźwigów osobowych, - wykonanie kotłowni gazowej wraz z dostawą urządzeń i materiałów, - wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo 06.12.2004 r. (wpł. 10.12.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 18.01.2005 r. (wpł. 18.01.2005 r.) uprzejmie informuje :
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Pojęcie "obiekty budownictwa mieszkaniowego" zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez pojęcie to rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Art. 146 ust. 2 ustawy stanowi, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka jest Generalnym Wykonawcą budynku mieszkalnego. W ramach zadań realizowanych na niniejszym obiekcie wykonywane są m.in. prace:
- wykonanie instalacji co, wody, kanalizacji oraz wentylacji mechanicznej wraz z materiałami,
- dostawa i montaż dźwigów osobowych,
- wykonanie kotłowni gazowej wraz z dostawą urządzeń i materiałów,
- wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej.
Prace te zlecają Państwo innym podmiotom, przy czym negocjowana cena realizacji tych zadań obejmuje nie tylko robociznę lecz również materiały, urządzenia, sprzęt i inne niezbędne koszty.Podkreśla się, że Państwa zapytania skierowane do tutejszego organu dotyczy opodatkowania czynności wykonywanych przez inne podmioty, natomiast na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Zatem w sprawie stawki podatku od towarów i usług na poszczególne zadania ich wykonawcy powinni zwrócić się do właściwego organu podatkowego.Jednakże biorąc pod uwagę okoliczność, iż w przedstawionej sprawie występują Państwo nie tylko jako odbiorca usług ale również jako Generalny Wykonawca inwestycji tutejszy organ zwraca uwagę na następujące kwestie :
Określenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla podanych czynności wiąże się z poprawnym określeniem, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z dostawą towaru (urządzeń i elementów instalacyjnych, dźwigów osobowych, kotłowni gazowej, ślusarki aluminiowej) i usługi (montażu wymienionych towarów) czy wyłącznie ze świadczeniem usługi.W przypadku, gdy usługi instalacyjne wcześniej zakupionych u producenta wymienionych towarów i urządzeń wykonywane są na obiekcie budownictwa mieszkaniowego i w wyniku tego pozostają one integralnie związane z tym budynkiem - zgodnie z cytowanym wyżej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a - usługi te w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg 7% stawki .Obrotem w tej sytuacji jest uzgodniona kwota za wykonanie tej usługi, ustalona w oparciu o kalkulację obejmującą koszt materiałów (materiałów instalacyjnych, dźwigów, kotłowni ślusarki czy innych urządzeń), robocizny oraz inne, dodatkowe elementy jak np. transport.Stawka 7% z tego tytułu nie ma natomiast zastosowania do usługi montażu danego urządzenia, jeżeli czynność ta wykonywana jest przez producenta tego urządzenia. W takim przypadku należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla danego towaru.Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 2005.02.07.

Podobne interpretacje: