Drukuj

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji cukru. W procesie produkcji cukru powstają odpady poprodukcyjne tzw. wysłodki. Odpady zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik ma obowiązek zagospodarować lub zutylizować. Dalej podatnik poinformował również, że zgodnie z umową kontraktacyjną, plantatorowi (po zakończeniu procesu przerobu przez cukrownię) przysługują bezpłatne wysłodki odpowiadające masie dostarczonych buraków. Do bezpłatnego wydania należnych wysłodków zobowiązują producentów cukru wymogi Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej w miejsce należnych czy nieodebranych wysłodków, w takim wypadku cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków.

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?

Zdaniem podatnika nieodpłatne wydanie wysłodków jest świadczeniem dodatkowym wynikającym z umowy kontraktacji w związku z czym nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o podatku VAT i nie podlega opodatkowani podatkiem VAT.

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego w pełni podziela stanowisko oraz argumentację strony wyrażone w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie stanowi dostawy towarów.

Na podstawie art. 613 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym terminie, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Świadczeniami dodatkowymi, stosownie do art. 615 k.c., ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:
1. zapewnienie producentowi możliwości nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
2. pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3. premie pieniężne;
4. premie rzeczowe.
Określenie w "szczególności" powoduje, iż wymieniony w ustawie katalog świadczeń dodatkowych ma charakter otwarty i można do niego zaliczyć również inne działania kontraktującego na rzecz plantatora ujęte w umowie kontraktacyjnej.

Zapisane w umowie kontraktacyjnej prawo plantatora do wysłodków (od dostarczonych buraków), stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych z przepisu art. 615 k.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawo cukrowni do obciążenia plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny, gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności.

W związku z powyższym wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, należy traktować jako wypełnienie przez kontraktującego zobowiązania świadczenia dodatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wydanie wysłodków na podstawie umowy kontraktacyjnej nie jest odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: