Drukuj

Czy przy wyliczaniu ubytków magazynowych można grupować piwa według ich rodzaju i typu opakowania - czyli wg zawartości ekstraktu bez względu na nazwę handlową, sposób pakowania formy handlowej (puszka luz - puszka czteropak) i pojemności opakowania pod warunkiem, że będzie to jeden rodzaj opakowania np. puszka oraz co należy wliczyć w ubytki magazynowe ?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 17.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.01.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania przez firmę przepisu zawartego w zał. nr 2 część II ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004r.w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz.U. Nr 63/ 2004, poz. 585) w produkcji piwa stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest w części nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.01.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 17.01.2006r. firmy XXXXXXXX dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przez firmę przepisu zawartego w zał. Nr 2 część II ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004r.w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów, zwanego dalej "rozporządzeniem", w produkcji piwa.

Jak wynika z treści wniosku firma XXXXXXXX warzy i rozlewa piwa często o tej samej zawartości ekstraktu otrzymane tą samą technologią, ale różniące się nazwą handlową np. "A" 8,9° Plato, "B" 8,9° Plato oraz sposobem pakowania w formę handlową np. "A" 8,9° Plato puszka 500ml i "A" 8,9 °Plato puszka czteropak 4x500ml.

Wynika z tego, iż ten sam rodzaj piwa jest rozlewany pod różnymi nazwami i formami handlowymi.

Pytanie podatnika:

Czy przy wyliczaniu ubytków magazynowych można grupować piwa według ich rodzaju i typu opakowania - czyli wg zawartości ekstraktu bez względu na nazwę handlową, sposób pakowania formy handlowej (puszka luz - puszka czteropak) i pojemności opakowania pod warunkiem, że będzie to jeden rodzaj opakowania np. puszka oraz co należy wliczyć w ubytki magazynowe ?

Zdaniem podatnika przywołany przepis nie określa, iż przy wyliczaniu dopuszczalnych ubytków należy zastosować podział na markę piwa, czyli na piwo rozlane do opakowań jednostkowych o różnej nazwie handlowej pod warunkiem, że będzie to butelka lub puszka.

Możliwe jest zatem grupowanie marek piwa tego samego rodzaju np. Piwo "C" 8,9° Plato o nazwie handlowej "A" 8,9° Plato i "B" 8,9° Plato pod warunkiem, że będzie ono rozlane do opakowania jednostkowego w postaci butelki lub puszki.

Kwestią sporną zdaniem podatnika pozostaje pojemność opakowania np. butelka 330ml i butelka 660ml i to, czy można je rozliczać wspólnie w celu określenia ubytków magazynowych, ponieważ w trakcie inwentaryzacji można stwierdzić, że ilość globalna piwa w puszkach lub butelkach jest zgodna z zapisem książkowym. Analizując zaś poszczególne marki handlowe stwierdza się nadwyżkę na jednej formie a na drugiej niedobór. Niedobór ten jest kompensowany nadwyżką, a przyczyną jego powstania były prace związane z przyjęciem, wydaniem lub przepakowaniem produktu w inny.

Zdaniem podatnika w takich przypadkach nie mamy do czynienia z ubytkiem.

Część II ust. 1 załącznika nr 2 omawianego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków (...) określa, że dopuszczalne ubytki powstające przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach ustala się w wysokości nie większej niż 0,02% ilości wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytków z powodu strat magazynowych dokonuje się za okresy kwartalne, bez określania pojemności opakowania, lecz tylko jego typu. Przyznawane zaniki produkcyjne uwzględniają tylko podział na opakowanie: butelka, puszka, bez określenia pojemności. Należy zatem przyjąć, że wyliczania ubytków magazynowych należy dokonywać co do rodzaju piwa i jego opakowania bez uwzględniania nazwy i pojemności handlowej, pod warunkiem, że będzie to butelka lub puszka. Oznacza to, iż nadwyżki stwierdzone na jednej formie handlowej piwa zostają skompensowane przez niedobór na innej formie handlowej tego samego piwa.

Ustawodawca w stosownych rozporządzeniach i innych aktach prawnych nie zdefiniował pojęcia "ubytek magazynowy", ani też nie określił co wchodzi w jego skład. Jego intencją było potraktowanie wszystkich różnic pomiędzy stanem książkowym a rzeczywistym jako ubytku magazynowego.

Zdaniem firmy w skład ubytku magazynowego wchodzą różnice inwentaryzacyjne, czyli niedobory stwierdzone podczas inwentaryzacji oraz stłuczka magazynowa dla danego rodzaju piwa i typu opakowania np. dla piwa Pils 8,9 °Plato puszka rozliczanego całościowo.

W konkluzji swego wniosku podatnik stwierdza, iż jego zdaniem rozliczenia ubytków magazynowych należy dokonywać wg rodzaju piwa bez względu na nazwę handlową i pojemność opakowania, pod warunkiem, że będzie to jeden typ opakowania czyli puszka lub butelka. W skład takiego ubytku winna wchodzić stłuczka magazynowa oraz wszystkie braki-niedobory stwierdzone podczas inwentaryzacji. Dopuszczalny ubytek przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach należy ustalić dla wszystkich magazynowanych piw łącznie w ilości nie większej niż 0,02% ilości wydanej z magazynu.

Stanowisko organu podatkowego jest następujące:

Wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29/ 2004, poz.257 ze zmianami), zwanej dalej "ustawą", są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do tejże ustawy. Piwo otrzymywane ze słodu jako wyrób akcyzowy zharmonizowany znajduje się w poz.13 wykazu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ubytki lub niedobory powstające podczas wykonywania czynności: produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, do wysokości ustalonej przez właściwego naczelnika urzędu celnego dla danego podatnika akcyzy.

Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala dla poszczególnych podatników akcyzy z urzędu lub na wniosek podatnika (art.5 ust.3 ustawy) :

-normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstających w czasie wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w wysokości nie wyższej niż określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy,

-dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w przypadku ich zużycia do wytwarzania innych wyrobów.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 5 ust. 6 Minister Finansów określił w drodze wyżej cytowanego rozporządzenia z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów, wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz szczegółowy zakres i sposób ich ustalania, uwzględniając rodzaj wyrobów, specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, a także technologię produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że zwolnienie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym przysługuje jeżeli ubytki lub niedobory powstaną podczas wykonywania czynności produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu w odniesieniu do wyrobu akcyzowego zharmonizowanego do wysokości ustalonej przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Minister Finansów w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (...) ustalił maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania lub przewozu piwa otrzymanego ze słodu, oznaczonego symbolem PKWiU 15.96.10-00 oraz kodem CN 220300, zwanego dalej "piwem", w wysokości określonej w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z częścią II ust 1 załącznika nr 2 dopuszczalne ubytki powstające przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach ustala się w wysokości nie większej niż 0,02% ilości wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytków z powodu strat magazynowych dokonuje się za okresy kwartalne.

Ustawodawca przyjął więc, że podatnik winien wyliczać ubytki magazynowe co do rodzaju piwa i jego opakowania (według określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej czyli według stopnia Plato), bez uwzględniania nazwy i pojemności handlowej wyrobu. Jedynym ograniczeniem w grupowaniu powstałych ubytków będzie w tym przypadku rodzaj opakowania: butelka lub puszka. Ułatwieniem w rozliczaniu ubytków będą prowadzone przez podatnika, osobno dla każdego stopnia Plato, książki kontroli przychodów i rozchodów piwa jako forma dokumentacji produkcyjnej.

Mając powyższe na uwadze organ podatkowy stwierdza, iż w tej części wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 2 rozporządzenia przez ubytki piwa rozumie się straty, które powstają w czasie produkcji piwa od wybicia brzeczki z kotła warzelnego aż do zakończenia wszystkich czynności produkcyjnych i napełnienia piwem naczyń przeznaczonych do transportu lub opakowań jednostkowych (cystern, beczek, pojemników typu KEG, butelek, puszek lub innych opakowań, w których następuje sprzedaż), a także straty powstałe w trakcie pasteryzacji dokonywanej w opakowaniach jednostkowych oraz straty powstałe podczas magazynowania lub przewozu piwa.

Ustawodawca nie definiuje tu wprost pojęcia "ubytek magazynowy" piwa. Stwierdza tylko, że ubytkiem tym są straty powstałe podczas magazynowania piwa.

Za stratę, zgodnie z jej definicją podaną na stronie 731 "Słownika poprawnej polszczyzny" (wydanie 18 z 1994r., wydawnictwa PWN, pod redakcją prof. dr Witolda Doroszewskiego), uznaje się ubytek poniesiony nie zaś wyrządzony przez jakieś osoby.

Pojęcie straty zostało też wyjaśnione w "Ilustrowanym słowniku jęz. polskiego" pod redakcją Elżbiety Sobol (źródło: str. 874 tego słownika, wydanie I z 2004r., wydawnictwa PWN). Strata rozumiana jest tu jako ubytek powstały po stracie kogoś lub czegoś.

Ubytkiem magazynowym piwa będzie więc tzw. stłuczka magazynowa, która powstała wskutek zdarzenia losowego lub innego zdarzenia niezależnego od podatnika.

Nie będą natomiast takim ubytkiem wszelkie różnice pomiędzy stanem książkowym, a rzeczywistym ilości piwa w magazynie, stwierdzone podczas inwentaryzacji, gdyż nie można ustalić źródła i przyczyn ich powstania.

Z uwagi na powyższe stanowisko podatnika zawarte we wniosku w części dotyczącej określenia tego co wchodzi w skład ubytku magazynowego piwa należy uznać za nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja :

-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

-nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowej, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

P O U C Z E N I E

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Kielcach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w terminie 7 dni od jego otrzymania. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w wys. 5,00 zł - i po 0,50 zł - od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: