Interpretacje w temacie: Zakres podmiotowy

Ścieżka aktualnego tematu

Podatnika pyta czy może posługiwać się numerem NIP wprowadzonym do urządzenia fiskalnego, pomimo, iż NIP nadany przez właściwy organ podatkowy ma inną postać graficzną. W opinii Spółki powyższa nieścisłość nie wpływa na prawidłowość stosowania Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 8 lipca 2004 r. (złożonym w tut. Urzędzie 8 lipc ...

1. Czy Miasto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej „ustawą?2. Czy Miasto powinno posiadać odrębny Numer Identyfikacji podatkowej nadawany na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.)?3. Czy Urząd Miasta może w deklaracji VAT – 7 wykazywać obrót i podatek w imieniu własnym na rzecz Miasta?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 4 czerwca 2004r. Jednostka zwróciła się do Nacze ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 16.07.2004 r., nr US.IV-443/39/2004/VAT istnieje możliwość zmiany podatnika VAT w następujący sposób. Urząd Miasta, zarejestrowany podatnik VAT, dokona aktualizacji danych na Gminę Miasto w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R i jednocześnie złoży zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. Urząd Miasta dokona także zgłoszenia nowego podatnika – Urzędu Miasta i złoży nowy NIP-2 jako zgłoszenie identyfikacyjne. Tym samym stary numer NIP będzie służył do identyfikacji Gminy i rozliczeń z tytułu VAT. Pozwoli również na kontynuację rozliczeń podatku naliczonego i należnego. Nowy nr NIP będzie określał Urząd Miasta jako jednostkę organizacyjną obsługującą Gminę i będzie służył do rozliczeń z tytułu innych podatków, w tym PIT pracowników oraz składek ubezpieczeniowych. Naszym zdaniem takie działanie wyodrębni Gminę jako odrębny podmiot podatkowy i pozwoli na odliczanie podatku naliczonego w dotychczasowym zakresie.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.09.2004 r., nr FN.3010/117/04, które wpłynęło 27.09.2004 r. Termin do udzielenia informacji przedłużono postanowieniem z dnia 27.10.2004 r., nr US.IV-4461/331/2004/VAT, doręczonym 29.10.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – us ...

Kto jest podatnikiem podatku VAT, czy Gmina, czy Urząd?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie na złożone w dniu 14.06.2004 r. zapytanie: czy podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina, czy Urząd Miasta i Gminy, informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji pod ...

1. Czy spółka cywilna powstała na skutek likwidacji tzw. spółki małżeńskiej otrzyma nowy numer NIP, a pomimo tego będzie posiadała prawo do sukcesji rozliczenia ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego powstałego z okresu działania przedsiębiorstwa w tzw. spółce małżeńskiej? 2. Czy tego rodzaju przekształcenie jest tylko formalną zmianą i dopasowaniem do obowiązujących przepisów, ponieważ do chwili tych zmian przyjmowało się, że spółki małżeńskie są spółkami cywilnymi, w których wykorzystuje się NIP jednego z małżonków do prowadzenia działalności gospodarczej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie tzw. spółki małżeńskiej Działalność ta prowadzona jest w dwóch sklepach. Wobec wejścia w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r., przepisów art. 68 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) małżonkow ...

Czy Oddział jest uprawniony do posługiwania się odrębnym od Spółki NIP w zakresie dokonywania rozliczeń z budżetem państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, zważywszy, że w zakresie rozliczania VAT, jako podatnik występuje Spółka, pomimo, że czynności podlegających opodatkowaniu faktycznie dokonuje Oddział.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 kwietnia 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11 kwietnia 2005r.) P. Spółka Akcyjna, uzupełnionego pismem z dnia 07.04.2005r. (data wpływu do tut. ...

Czy można prowadzić działalność gospodarczą jednooosobowo prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku oraz dane zawartew aktach rejestracyjnych podatnika, w przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności jest „sprzedaż detalicza elektrycznego sprzętu gospodarstwo domowego”. Obecnie podatnik zamierza podjąć rów ...

Czy Gmina może posługiwać się numerem NIP nadanym Urzędowi Gminy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zwązku ze złożonym przez Wójta Gminy .............. wniosku z dnia 10.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.06.2005r.), uzupełniony pismem w dniu 05.07.2005r. (data wpływu 12.07.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposo ...

Czy gmina i urząd gminy mogą posiadać jeden numer identyfikacji podatkowej NIP?

Wnioskiem z dnia 24.05.2005r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie o dokonanie interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie posiadania przez gminę i urząd gminy jednego numeru identyfikacji podatkowej NIP. Zdaniem wnioskodawcy obydwa wyżej opisane podmioty powinny posiadać jeden numer identyfikacji podatkowej NIP. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik ...

Czy jednostki organizacyjne gminy tj. szkoły i przedszkola powinny posiadać NIP taki sam, jak gmina, a jeżeli tak, czy istnieje możliwość likwidacji istniejących NIP i zarejestrowania ich pod NIP gminy? W związku z faktem, iż prowadzona jest wspólna księgowość dla wszystkich placówek pod firmą "Urząd Gminy" czy można sporządzać jedną deklarację na zaliczkę miesięczną PIT-4? Czy zwrot wydatków poniesionych w roku bieżącym będzie dochodem gminy czy jedynie zwrotem poniesionych wydatków?

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego pismem z dnia 17 stycznia 2004r. Nr EP/4011-1/AS/04 informację o zakresie stosowania prawa, dotyczącą kwestii obowiązku posiadania ...

Generowanie strony w 12 ms