Drukuj

Import towaru z Chin, podstawa opodatkowania, deklaracje podatkowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2010 r. (data wpływu 18 stycznia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2010 r. (data wpływu 26 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w imporcie towarów oraz deklaracji podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w imporcie towarów oraz deklaracji podatkowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2010 r. (data wpływu 26 marca 2010 r.) o wskazanie, że wniosek dotyczy stanu faktycznego, doprecyzowanie zadanych pytań oraz stanowiska i brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W miesiącu grudniu 2009 r. nabyła towar handlowy (części motocyklowe - owiewki) z Chin, na podstawie zamówienia mailowego. Płatności dokonała przez x. Zgodnie z dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia celnego Zainteresowana zapłaciła kwotę cła i VAT, tym samym towar został dopuszczony do obrotu. Przed złożeniem zamówienia Wnioskodawczyni orientowała się w urzędzie skarbowym czy taka procedura zakupu jest poprawna i czy będzie mogła po odprawie celnej sprzedać ten towar, na co dostała odpowiedź pozytywną. Zainteresowana wie w jaki sposób naliczono kwotę należności przywozowych i VAT, problem pojawia się przy ich rozliczaniu.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że samodzielnie prowadzi swoją księgowość (program Mała Księgowość „Rzeczypospolitej”) i z wszelkimi problemami zgłasza się do urzędu skarbowego lub zaprzyjaźnionej księgowej. Jednak w tym przypadku doradzono jej, aby interpretacji przepisów dokonał bardziej kompetentny organ.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana poinformowała, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakup towaru służy czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. W jaki sposób rozliczać dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego...
 2. W jakim rejestrze spośród możliwych księgować...
  0 - bez ewidencji VAT
  2 - opodat. nabycie środków trw. związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
  3 - opodat. nabycie środków trw. związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
  4 - opodat. nabycie środków trw. związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
  5 - opodat. nabycie towarów i usług pozost. zw. wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
  6 - opodat. nabycie towarów i usług pozost. zw. z czynnościami opodatkowanymi
  7 - opodat. nabycie towarów i usług pozost. zw. wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
  8 - import usług zw. wył. z czynnościami opodatkowanymi
  9 - import usług zw. z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
  10 - import usług zw. wył. z czynnościami zwolnionymi.
 3. Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7, chodzi o ustalenie kwoty jaką mogę sobie odliczyć i w którą pozycję ją wpisać...

W świetle tak zadanych pytań tut. Organ pismem z dnia 19 marca 2010 r. znak ILPB1/415 -84/10-2/TW, ILPP2/443-71/10-2/ISN wezwał Zainteresowaną do doprecyzowania zadanych pytań w zakresie zagadnień wynikających z przepisów prawa podatkowego ze wskazaniem, którego z podatków one dotyczą, a także przedstawienie własnego stanowiska do tak zadanych pytań.

W odpowiedzi na powyższe, Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 24 marca 2010 r. wskazała, iż pytanie nr 1 dotyczy stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprosiła o anulowanie pytanie nr 2 i przeformułowała pytanie nr 3 dotyczące stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w następujący sposób:

Czy zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Zainteresowana prawidłowo uznała podstawę opodatkowania, jako sumę wartości towaru handlowego i kwoty należności przywozowych (809 zł) i czy tą wartość powinna wpisać w deklaracji VAT-7 w części D w pozycji 48, a kwotę VAT w pozycji 49 (Nabycie towarów i usług pozostałych)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z dokumentu celnego wynika, że podstawą opodatkowania jest suma wartości towaru handlowego 780 zł i kwoty należności przywozowych 29 zł, w łącznej kwocie 809 zł i od tej kwoty wyliczono VAT, tj. 809 zł x 22% = 178 zł.

Zainteresowana uznała, że rachunek matematyczny w dokumencie celnym przedstawia się następująco:

780 zł (wartość towaru) x 3,7% (stawka celna) = 29 zł (kwota należności przywozowych)

780 zł + 29 zł = 809 zł (podstawa opodatkowania)

809 zł x 22% = 178 zł (VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W myśl art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład Wspólnoty (art. 2 pkt 5 ustawy), natomiast przez terytorium kraju, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt 1 ustawy).

Art. 15 ust. 1 ustawy wskazuje, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W myśl art. 33 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni w miesiącu grudniu 2009 r. nabyła towar handlowy (części motocyklowe - owiewki) z Chin, na podstawie zamówienia mailowego. Zgodnie z dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia celnego Zainteresowana zapłaciła kwotę cła i VAT, tym samym towar został dopuszczony do obrotu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni dokonała importu towarów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 2 pkt 7 ustawy.

Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku - art. 29 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 29 ust. 13 ustawy, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło (…).

Wnioskodawczyni w opisie sprawy wskazała, iż wartość towaru wynosi 780 zł, a stawka celna 3,7%.

W świetle cyt. przepisu art. 29 ust. 13 ustawy, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.

Zatem, podstawa opodatkowania importu towarów wynosi w przedmiotowej sprawie 809 zł, co wynika z równania (780 zł x 3,7% = 28,86 zł w zaokrągleniu 29 zł; 780 zł + 29 zł = 809 zł).

Natomiast, wykonując następujące działanie matematyczne otrzymamy kwotę podatku naliczonego - 809 zł x 22% = 178 zł.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określił wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 211, poz. 1333). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia, wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r. Natomiast, w myśl ust. 2 powołanego paragrafu, do dnia 31 grudnia 2009 r. mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545).

W załączniku nr 4 do rozporządzenia w części D, dotyczącej rozliczenia podatku naliczonego wyjaśniono, iż w tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt), w takiej wysokości w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. Przy czym, w poz. 48 wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług pozostałych, a w poz. 49 wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 48.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że w przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5.

Wnioskodawczyni poinformowała, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia celnego zapłaciła kwotę cła i VAT, tym samym towar został dopuszczony do obrotu, a zakup towaru służy czynnościom opodatkowanym.

Wobec powyższego, Zainteresowana ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego, bowiem importowane towary są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Reasumując, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni prawidłowo uznała podstawę opodatkowania, jako sumę wartości towaru handlowego i kwotę należności przywozowych oraz że wartość tą powinna wykazać w deklaracji VAT-7 w części D w poz. 48, a kwotę podatku naliczonego w poz. 49.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, że od dnia 1 stycznia 2010 r. na mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 222, poz. 1763) do dnia 30 czerwca 2010 r., mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: