Drukuj

dotyczy obowiązku składania miesięcznych deklaracji VAT-7 przez powiat i starostwo

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 28.07.2004 r. (znak: FK.I.0715-27/04) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia, co następuje:

Przedmiotem zapytania jest wątpliwość dotycząca obowiązku składania miesięcznych deklaracji VAT-7 przez powiat i starostwo. Powiat, który wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, który wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego i innych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną. Powiat uzyskał oddzielnie NIP (...), a dla celów podatku od towarów i usług złożył oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku VAT na druku VAT-6. Natomiast starostwo otrzymało NIP (...) i zarejestrowało się jako podatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dla potrzeb podatku od towarów i usług powiat jako osoba prawna oraz starostwo jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2 - 10 i art. 133. W ust. 7 art. 99 zapisano, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników:

  1. zwolnionych od podatku na podstawie art. 113,
  2. wykonujących wyłącznie czynności zwolnione podatku na podstawie art. 43 ust. 1,
  3. wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 82 ust. 3,

chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3.

W świetle przedstawionego w piśmie stanu faktycznego do składania deklaracji podatkowych VAT-7 obowiązane jest starostwo jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku VAT. Natomiast obowiązku tego nie ma powiat, który w 1999 r. dokonał wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące, na dzień jej datowania, przepisy prawa.

Podobne interpretacje: