Interpretacje w temacie: Przedmiot opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Zwolnienie podatkowe jednostki badawczo-rozwojowej nie obejmuje rolniczej działalności gospodarczej nienależącej do jej zadań podstawowych (art. 2 ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych - Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 ze zm.).

Zaskarżonym rewizją nadzwyczajną wyrokiem z dnia 24 września 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu oddalił skargę Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 16 lutego 1998 r. Decyzja ta została wydana w drugiej instancji na skutek odwołania Instytutu od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy W. z dnia 12 grudn ...

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Zarówno na etapie realizacji podjętej inwestycji, jak i na etapie sprzedaży tej nieruchomości gruntowej wraz z wykonanymi fundamentami pawilonu - nie istniały ani podstawy faktyczne, ani też podstawy prawne, które uzasadniałyby traktowanie J w tym zakresie jako podatnika podatku od towarów i usług.

Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 30 grudnia 1999 r. wydaną na podstawie art. 2, art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, póz. 50 ze zm. - powoływanej nadal jako: ustawa o podatku od towarów i usług) określił J. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za lipiec 1999 r. w kwocie 149.275,- zł oraz zaległość podatk ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące otrzymywanych premii pieniężnych (bonusów) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pod ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport, import towarów i usług wymienionych w tym przepisi ...

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Opatowie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 30.04.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania osobiście usług menedżerskich świadczonych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz w sprawie opodatkowania poda ...

Szczególne zasady ustalania dochodu

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku zapytaniem z dnia 03.07.2003 r.: „Czy koszty uzyskania przychodów przypadające na każdego ze wspólników spółki cywilnej, bez względu na postanowienia umowy spółki muszą być proporcjonalne do jego udziału w zysku, czy też użycie pr ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2003 r Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniem podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą” podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku Nr 6 ustawy, zwanych ...

Generowanie strony w 37 ms