Interpretacje w temacie: Czynności podlegające opodatkowaniu

Ścieżka aktualnego tematu

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 10.02.2003 roku w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów za granicę ze składu celnego Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Sprzedaż towarów w polskim obszarze celnym jest sprzedażą na terytorium ...

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od hipoteki przymusowej wpisanej na podstawie art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika?

Izba Skarbowa w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 31.01.2003 r. (znak: II US.VIL434/24/2003) w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustano ...

w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. (data wpływu do Urzędu - 22 grudnia 2003 r.) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosowanie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O ...

Czy odsetki od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałów w spółce z o.o. oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałó ...

Czy zakup nieruchomości z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży wartości mienia pozostawionego na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa w zwiazku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zgodnie z art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dnia 17-02-2004r. wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach zapytanie w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja po-datkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.) z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W piśmie skierowanym do tut. organu zawarto pytanie: - Czy zakup nieruchomości z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży w ...

W sprawie stosowania przepisów z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych przy „emisji obligacji".

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2003 r (data wpływu do Urzędu 29.09.2003 r), w którym Spółka Akcyjna zwraca się o udzielenie informacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych przy „emisji obligacji" - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uprzejm ...1. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiadając na Pani pytania zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Pyt. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Przyjęcie do komisu poja ...

- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...

Generowanie strony w 12 ms