Drukuj

czynności cywilnoprawne w postaci zwrotu dopłat i podziału majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 10.09.2008 r. (data wpływu 15.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-241/08-2/MZ z dnia 03.09.2008 r. (data nadania 03.09.2008 r., data doręczenia 05.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zwrotu dopłaty i podziału majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zwrotu dopłaty i podziału majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka I….. uchwałą wspólników w końcu stycznia Br. została postawiona w stan likwidacji. Jedynym majątkiem Spółki są posiadane akcje w innej Spółce o wartości, wynikającej z ceny nabycia 639,6 tys. zł.

Kapitały Spółki wynoszą ogółem 669,8 tys. zł, z czego:

 • Kapitał podstawowy 204,0 tys. zł
 • Kapitał zapasowy pochodzący z wniesionych przez udziałowców zwrotnych dopłat 40,8 tys. zł
 • Pozostałe kapitały rezerwowe 425,0 tys. zł

W związku z tym, że posiadane przez Spółkę środki finansowe nie wystarczą na dokonanie procesu likwidacji, udziałowcy Spółki będą zobowiązani do wniesienia dalszych dopłat zwrotnych w kwocie około 75,0 tys. zł.

Stosownie do art. 179 Kodeksu spółek handlowych Spółka zamierza dokonać zwrotu dopłat na rzecz wspólników w postaci przydziału akcji innej spółki z zachowaniem relacji wartościowych. Następnie na podstawie art. 286 Ksh po zakończeniu procesu likwidacji spółka zamierza dokonać podziału pozostałego majątku (akcji) na wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Spółka po dokonaniu powyższych transakcji zamierza zapłacić jako płatnik podatek z tytułu udziału wspólników w zyskach Spółki w następującej wysokości:

 1. wartość majątku 639,6 tys. zł
 2. zwrot dopłat 115,8 tys. zł
 3. wydatki na objęcie udziałów 204,0 tys. zł
 4. razem (a-b-c) 319,8 tys. zł
 5. podatek do odprowadzenia 319,8 x 19% = 60,8 tys. zł.

Pismem z dnia 03.09.2008 r. Nr IPPB2/436-241/08-2/MZ i Nr IPPB2/415-962/08-2/SR wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Przesłanie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, z którego wynika prawo Likwidatora Pana A…. W…….. do występowania w imieniu Wnioskodawcy o udzielenie interpretacji indywidualnej.
 • Wskazanie, których stanów faktycznych dotyczy uiszczona opłata.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy zamierzona przez Spółkę zasada ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest prawidłowa...
 2. Czy wymienione czynności, tj. zwrot dopłat i podział majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem wnioskodawcy:

Czynności te nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ ustawa o PCC nie wymienia tego typu czynności jako objętych tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki (akty założycielskie);

2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3.orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

A zatem, jeżeli przedmiotowe czynności cywilnoprawne nie następują w formie jednej z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, stwierdza się, iż czynności cywilnoprawne w postaci zwrotu dopłat i podziału majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: