Drukuj

- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) przedmiotowemu podatkowi podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku umowy spółki za jej zmianę zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4 cytowanej ustawy uważa się przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie kapitału zakładowego oraz dopłaty i pożyczki udzielane spółce przez wspólników.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy - wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego, a przy zmianie umowy - wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość podwyższonego kapitału zakładowego, przy dopłatach - wartość dopłat, a przy pożyczce wspólnika na rzecz spółki - kwota lub wartość pożyczki.

Stawki podatku przy umowie spółki i jej zmianach określone są w art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz w ust. 2 ustawy jw.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w pismach jw., organ podatkowy podziela stanowisko Spółki, iż dokonane przez wspólników dopłaty do udziałów wpłacane na podstawie uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z lipca 2003 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto informuje, że stosownie do art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy obowiązani byli złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1, obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podobne interpretacje: