Drukuj

Czy wymiana ciągnika na skutek reklamacji podlega opłacie od czynności cywilno-prawnych?

Na podstawie art.14a §1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 roku Dz.U.Nr 8, poz .60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko Zakładu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego Sp.z o.o. (...) przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 roku w sprawie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymiany ciągnika na skutek reklamacji - jest prawidłowe.

W dniu 03.01.2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Zakładu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego (...) o udzielenie interpretacji przepisów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonanej wymiany ciągnika na skutek reklamacji.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę z o.o. wynika, że sprzedaż towaru handlowego, tj. ciągnika nastąpiła w maju 1997 roku. Towar ten został zareklamowany przez nabywcę z uwagi na wady. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sygn.akt IC.2/03 z dnia 1 kwietnia 2004 roku nakazano Sp.z o.o. (...) wymianę przedmiotowego ciągnika na nowy wolny od wad.

Wymiana ciągnika nastąpiła na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

Spółka z o.o. (...) stoi na stanowisku , że wymiana ciągnika jest dalszym ciągiem pierwszej czynności sprzedaży i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim podziela stanowisko Sp.z o.o. (...) w wyżej przedstawionej sprawie i uprzejmie wyjaśnia , że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku / Dz.U.Nr 86 poz.959 z późn. zm./, tj. :
 2. / umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 3. / umowy pożyczki,
 4. / umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. / umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
 6. / umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat i dopłat,
 7. / umowy majątkowe małżeńskie,
 8. / ustanowienie hipoteki,
 9. / ustanowienie odpłatnego użytkowania , w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. / umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. / umowy spółki/ akty założycielskie/.

Powyższa ustawa nie wprowadza własnych definicji czynności cywilnoprawnych.

Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających w/w podatkowi ma charakter zamknięty , opisana czynność nie jest wymieniona w tym katalogu a zatem dokonanie jej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny (...) i stanu prawnego obowiązującego w 2004 roku.

Zgodnie z art.14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określnonym w art. 14b § 5 w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: