Drukuj

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego, na którym została ustanowiona służebność na rzecz osoby trzeciej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że na lokalu mieszkalnym ustanowiona została służebność na rzecz osoby trzeciej. Następnie Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomił właścicieli o wykreślniu w/w służebności w związku ze zgonem osoby, na rzecz której została ustanowiona. Podatnik zamierza zbyć w/w lokal.

W związku z wyżej opisaną czynnością Podatnik zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie niżej przedstawionych przepisów ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwanej dalej ustawa o pcc:

  • podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a;
  • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej - art. 3 ust. 1 pkt 1;
  • obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciązy na stronach czynności cywilnoprawnej - art. 4 pkt 1;
  • podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego - art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, przy zastosowaniu 2 % podatku - art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a;
  • zgodnie z art. 158 kc umowy przenoszące własność nieruchomości powinny być zawierane w aktu notarialnego;
  • w związku z faktem, że w/w czynność cywilnoprawna dokonywana jest w formie aktu notarialnego płatnikiem podatku jest notariusz - art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o pcc

W związku z powyższym Naczelnik tut. Urzędu nie potwierdza stanowiska przedstawionego przez Pana w w/w piśmie odnośnie braku obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje: