Drukuj

Czy w przypadku sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego i nabycia innego lokalu mieszkalnego podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić od różnicy wartości?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik sprzedał lokal mieszkalny za kwotę 274 000 złotych i nabył inny lokal mieszkalny za kwotę 425 000 złotych. Według stanowiska Podatnika należny podatek od czynności cywilnoprawnych powinien zostać pobrany od różnicy stanowiącej kwotę 151 000 złotych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynnościprawnych (Dz. U. Nr 86, po. 959 ze zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawarto dwie umowy sprzedaży, których przedmiot stanowiły dwie różne nieruchomości. Wobec powyższego od każdej z umów powstał nowy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 3 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy). Należny podatek należało obliczyć przyjmując jako podstawę opodatkowania wartość nieruchomości będącej przedmiotem konkretnej umowy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanej ustawy).

Mając powyższe na uwadze Naczelnik tutejszego Urzędu postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 05.03.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: