Drukuj

Czy umowa sprzedaży ziemi zawarta pomiędzy P. S.A. jako stroną kupującą i osobą fizyczną podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 2.05.2005 r. uzupełnionego wnioskiem z dnia 16.05.2005 r., skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli postanawia stwierdzić, że stanowisko odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży ziemi (piasku) przez osoby fizyczne na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest poprawne. W dniu 2.05.2005 r. wpłynął do tut. organu wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji między innymi czy umowa sprzedaży ziemi zawarta pomiędzy P. „E.” S.A. jako stroną kupującą i osobą fizyczną podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że: umowa sprzedaży gruntu piaszczystego zawarta została w dniu 26.11.2003 r. ,z wyjaśnienia strony sprzedającej wynika, że cena sprzedaży wynosi 7.222 zł, w § 5 umowy sprzedaży jest zapis, że właściciel (sprzedający) ureguluje wszelkie obowiązki „skarbowe” z zawarciem niniejszej umowy. Państwo M. i B. T. zwrócili się z zapytaniem, czy umowa sprzedaży swojej ziemi na budowę wału rzecznego rzeki San sprzedana P. „E.” S.A. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawców umowa ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Tutejszy organ podziela to stanowisko i wyjaśnia, co następuje:

Organ podatkowy, przed wydaniem niniejszej interpretacji, dokonał szczegółowej analizy przedstawionego w piśmie z dnia 26.04.2005 i z dnia 16.05.2005 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych, między innymi kupna-sprzedaży, regulują przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - ustawa z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a wyżej cytowanej ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych wg 2-procentowej stawki, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego – art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Obowiązek podatkowy powstał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. w dniu 26.11.2003 r. i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących stronami tej czynności, tj. w tym wypadku na p. Bolesławie T. i P. „E.” S.A. z siedzibą w L. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego i w wynosi ona 7.222 zł. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy, a jeżeli jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zbywcy.

Mając powyższe na uwadze, tut. Urząd stwierdza, że podatek od czynności cywilnoprawnych od przedmiotowej umowy sprzedaży ziemi zawartej pomiędzy P. „E.” S.A. jako stroną kupującą i osobą fizyczną; podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Informuje się, że wyjaśnienia w powyższej sprawie, będą podlegały weryfikacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia i obowiązuje do dnia zmiany przepisów. Nie jest ona wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Ponadto tut. organ zaznacza, że interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego stanu faktycznego.

Podobne interpretacje: