Drukuj

Czy umowa sprzedaży Opcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym piśmie wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką opcji Opcja na kupno akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, które nabyła w 2004 r. od X Corp, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych X na podstawie umowy opcji na akcje Umowa Opcji na Akcje. Zgodnie z Umową Opcji na Akcje Wnioskodawczyni ma prawo wykonać prawa z opcji wobec X w dowolnym czasie do dnia wygaśnięcia Opcji. Wykonanie prawa Opcji oznacza, że Wnioskodawczyni może zażądać od X zamiany Opcji na Akcje, a więc zawarcia umowy sprzedaży Akcji po ustalonej cenie po dniu wejścia tej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Zgodnie z umową takie żądanie zamiany Opcji na Akcje należy zgłosić na adres X w Stanach Zjednoczonych. W umowie Opcji na Akcje określona jest "cena Opcji", która oznacza średnią cenę nabycia zapłaconą przez X za Akcje powiększoną o określoną kwotę kosztów związanych z transakcją i marżę należną X. Umowa Opcji na Akcje podlega prawu amerykańskiemu. Wejście polskiej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych opóźnia się, wobec powyższego Wnioskodawczyni zamiast czekać na możliwość zamiany Opcji na Akcje, zamierza sprzedać Opcję na rzecz X. Umowa sprzedaży Opcji ma być zawarta według prawa amerykańskiego. Zdaniem Podatnika Opcja nie jest prawem wykonywanym na terytorium RP i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do powyżej przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza:

Umowa opcji, na mocy której określony podmiot nabywa za określoną cenę prawo nabycia lub zbycia akcji stanowi umowę sprzedaży prawa majątkowego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są: 1) rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP; 2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP (art. 1 ust. 4 ustawy). Zatem jeżeli uprawniony z Opcji nabywa prawo zakupu/sprzedaży akcji dotyczące spółki mającej siedzibę na terytorium RP, umowa ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ występuje kryterium przewidziane w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy, tj. prawa majątkowe wykonywane są na terytorium RP.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 17.08.2005 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: